Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wyzwolenia

05.02.2007

Wystąpienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o stwierdzenie niewazności decyzji Nr 17/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:
„Sieć kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków sanitarnych poprzez lokalną przepompownię do kolektora południowego w ul. Piłsudskiego oraz odtworzenie nawierzchni drogowych – Budowa przepompowni  ścieków”, na terenie działek położonych na osiedlu Wyzwolenia w Zabrzu (wykaz działek wg załącznika),
realizowanego w części na terenach zamkniętych.

Wystap_do_SKO.rtf Wystap_do_SKO.rtf (105.81 KB)