Zarządzenie prezydenta miasta Zabrze – konsultacje społeczne

09.05.2016

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 391/WKS/2016 prezydenta miasta Zabrze z 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Zabrza w przedmiocie wstąpienia przez miasto Zabrze do Związku Metropolitalnego.

Konsultacje społeczne w w/w przedmiocie rozpoczną się 10 maja i potrwają do 24 maja br. Obejmą swym zasięgiem miasto Zabrze i będą mogli wziąć w nich udział wyłącznie mieszkańcy naszego miasta.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie ankiety (w załączeniu wersja elektroniczna), w której mieszkańcom zadane zostanie jedno pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wstąpieniem Zabrza do związku metropolitalnego?”. Udzielenie odpowiedzi na to pytanie polegać będzie na zakreśleniu przez mieszkańców rubryki: „Tak” albo „Nie” albo „Wstrzymuje się od głosu”.

Formularze ankiety w wersji papierowej udostępnione zostaną mieszkańcom w Punktach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Szkubacza 1 (Centrum Handlowe M1) oraz ul. Powstańców Śląskich 5-7 (parter przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego) oraz w Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286.

Wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć:
– osobiście w Punktach Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Szkubacza 1 (Centrum Handlowe M1) oraz ul. Powstańców Śląskich 5-7 (parter przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego), a także w Sali Obsługi Klienta przy ul. Wolności 286,
– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@um.zabrze.pl

W załączeniu pełna treść zarządzenia oraz formularz ankiety.