XXII sesja Rady Miasta Zabrze

05.02.2016

Dzisiaj (11 lutego), w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXII sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych czternaście projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
3) określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2016 roku w wysokości 25 mln zł.,
4) określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
5) sprawdzenia taryf i weryfikacji kosztów dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Zabrzu,
6) zawarcia umowy dzierżawy gruntu stanowiącego nieruchomości położone w Zabrzu przy ul. Myśliwskiej na okres 10 lat,
7) nadania nowych nazw dla dróg – ul. Nagietkowa, ul. Miętowa, ul. Rumiankowa, ul. Tymiankowa, ul. Lubczykowa,
8) określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
9) określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazjów ogólnodostępnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum ogólnodostępnego, kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
10) uchylenia Uchwały nr XXXIII/492/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu o nazwie: „e-Zabrze Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego Miasta Zabrze do roku 2020”,
11) zmiany uchwały nr XXXVI/410/05 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 17 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu pracy,
12) szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze,
13) apel w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Sosnowcu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uzupełnienia ewentualnych ubytków w budżetach samorządów w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku,
14) deklaracja w sprawie przystąpienia do prac nad projektem utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Wielkomiejski Zespół Przemysłowy w Zabrzu”.