Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

30.12.2015

W związku z realizacją ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.poz.1255) na terenie Miasta Zabrze będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna w następujących punktach zlokalizowanych w poniżej wymienionych lokalach:

 

L.p.Punkty nieodpłatnej pomocy prawnejAdresGodziny funkcjonowania
1.** Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnieńul. Park Hutniczy 616.00 – 20.00
2.** Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznaul. 3-go Maja 93apon – wt 9.00 – 13.00
śr – czw 14.00 -18.00
pt 11.00-15.00
3.** Powiatowy Urząd Pracyul. Plac Krakowski 910.00 – 14.00
4.** Dzielnicowy Ośrodek Kulturyul. Dorotki 313.00 – 17.00
5.siedziba MOPRul. 3 Maja 1611.30 – 15.30
6.Klubu Integracji Społecznejpl. Krakowski 415.30 – 19.30
7.pomieszczenia Programu Aktywności Lokalnejul. Bytomska 827.30-11.30

 ** zgodnie z art. 11 ustawy zadanie zostało powierzone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert

 

Zakres udzielanych porad

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w w/w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Komu przysługuje bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej tzw. "osobie uprawnionej":

1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

Co należy przedłożyć w celu uzyskania pomocy?
W celu uzyskania prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Ponadto, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Powyższe oświadczenie osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

Co należy przedłożyć w celu uzyskania pomocy?
W celu uzyskania prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;/

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

Co należy przedłożyć w celu uzyskania pomocy?
W celu uzyskania prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;/

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),

Co należy przedłożyć w celu uzyskania pomocy?
W celu uzyskania prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć ważną legitymację weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;/

5. która nie ukończyła 26 lat,

Co należy przedłożyć w celu uzyskania pomocy?
W celu uzyskania prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość.

6. która ukończyła 65 lat,

Co należy przedłożyć w celu uzyskania pomocy?
W celu uzyskania prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć dokument stwierdzający tożsamość.

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Co należy przedłożyć w celu uzyskania pomocy?
W celu uzyskania prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona składa oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

Powyższe oświadczenie osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Uwaga:

Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie pkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Powyższe oświadczenie osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.