Sesja absolutoryjna

23.06.2015

22 czerwca odbyła się XII sesja Rady Miasta Zabrze. W porządku obrad znalazło się osiem uchwał, w tym m.in. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2014 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2014 rok.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2014 rok oraz zaprezentowała najważniejsze inwestycje.

Następnie Skarbnik Miasta Piotr Barczyk omówił realizację budżetu Miasta Zabrze za 2014 rok. Kolejnym elementem było przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, biegłego rewidenta oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze w sprawie przedłożonego sprawozdania. Wszystkie opinie były pozytywne. Po dyskusji radni zdecydowaną większością głosów zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2014 rok.

Druga uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2014 rok. Głosowanie poprzedziło przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zabrze oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta. Obie opinie były pozytywne. Podobnie jak w pierwszy głosowaniu radni zdecydowaną większością głosów udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2014 rok.