Samorządowe Forum Województwa Śląskiego

12.06.2015

Dziś w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach odbywa się VIII Forum Nowej Gospodarki oraz II Samorządowe Forum Województwa Śląskiego.

Uczestnicząca w forum Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, zwróciła wagę na aspekty ekologiczne w rozwoju śląskich miast. Podkreśliła rolę edukacji, informacji i promocji w zakresie działań inwestycyjnych. Zaakcentowała też znaczenie samorządów w procesie rewitalizacji przestrzeni publicznej poprzez m.in. termomodernizację obietów użyteczności publicznej.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji forum będzie rozwój energetyki prosumenckiej i debata o nowej ustawie o OZE. W czasie konferencji odbędą się też polsko-niemieckie rozmowy z przedsiębiorcami obu tych krajów w ramach Giełdy Kooperacyjnej oraz rodzinny, plenerowy piknik dla mieszkańców. Zostaną opracowanie rekomendacje dla przedstawicieli nauki, administracji i biznesu w zakresie zbudowania silnych podstaw i wyznaczenia kierunków rozwoju zielonej energetyki.

Główna sesja tematyczna VIII FNG „Polityka na rzecz transformacji energetycznej w Polsce Południowej” poświęcona będzie transformacji energetyki w Polsce Południowej po przyjęciu ustawy o OZE, a wraz z nią taryf gwarantowanych. Dyskusja będzie dotyczyła wpływu tych przepisów na energetykę odnawialną i prosumentów. Omówiona zostanie również rola Regionalnych Programów Operacyjnych w procesie transformacji energetycznej, poprzez udzielanie dofinansowań na wspieranie konkretnych działań poprawiających efektywność energetyczną. Na Forum zostaną zaprezentowane dobre praktyki energetyczne z krajów Europy Zachodniej. Pozwolą one na wymianę doświadczeń i omówienie możliwości dopasowania analogicznych rozwiązań proenergetycznych do polskich warunków.

Takie dyskusje sprzyjają uświadomieniu społeczeństwa i osób zaangażowanych w projekty zwiększające efektywność energetyczną, że istnieje wiele możliwości zmierzających ku ograniczeniu skali ubóstwa energetycznego. W trakcie VIII edycji FNG zostanie też poruszona kwestia wspierania rozwoju efektywności energetycznej i OZE przez jednostki samorządów terytorialnych i roli jaką pełnią w tym uczelnie wyższe.

W programie VIII FNG zaplanowano również sesję na temat rozwoju spółdzielni energetycznych, szans ich tworzenia w coraz większej ilości miejsc. Spółdzielnie pełnią szereg funkcji: od pobudzenia aktywności gospodarczej członków, właścicieli danej społeczności, poprzez zmniejszenie wydatków na wytworzenie niezbędnej energii do zasilania domów i budynków użyteczności publicznej, aż do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa społecznego. Panel dotyczący spółdzielni energetycznych pozwoli na zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie szans i korzyści płynących z ich utworzenia, z jednoczesnym omówieniem ewentualnych wątpliwości odnośnie budowania spółdzielni w obliczu polskich realiów.

Ważnym punktem w programie będzie sesja „Zielony biznes w zielonej gminie”, której głównym celem będzie przedstawienie i promowanie gmin najbardziej aktywnych w obszarze realizacji prośrodowiskowych inwestycji. Równocześnie przeprowadzony zostanie panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców i przedstawicieli JST, którego celem będzie wypracowanie wspólnych rozwiązań we wdrażaniu polityki proinnowacyjnej w województwie i wspieraniu przedsiębiorczości w adaptacji do zachodzących zmian (efektywność energetyczna, budownictwo niskoenergetyczne).

W ramach VIII Forum Nowej Gospodarki zaplanowano panel przeznaczony dla Polsko – Niemieckiej Giełdy Kooperacyjnej, organizowany w formule B2B. Spotkania między przedsiębiorcami i organizacjami będą służyć przede wszystkim zwiększeniu kontaktów i wymianie doświadczeń z partnerami z Niemiec. Możliwe będą także konsultacje eksperckie z zakresu regulacji prawnych i podatkowych dla biznesu w Polsce i w Niemczech.