Zawiadomienie

13.05.2015

Zawiadomienie starosty gliwickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych poprzez wylot ZJ do cieku Czarniawka (WOŚ.6341.00041.2015 z dnia 30.04.2015 r.).