Otwarty Konkurs Ofert rozstrzygnięty

30.05.2014

Zarządzenie nr 438/ZPS/2014 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 30.05.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie – organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Miasta Zabrze w roku 2014.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późn .zm.), art. 15 ust.2h ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.(t.j.Dz. U. Nr 234 poz.1536z 2010 r. z późn. zm.), oraz w związku z Uchwałą XLIV/636/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 21.10.2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, zarządza się, co następuje :
§ 1. Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania publicznego miasta Zabrze pod nazwą: organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Zabrze w roku 2014 oraz przyznać dotacje organizacjom pozarządowym zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Przekazanie środków dofinansowania zadania, do wysokości określonej w załączniku, następuje na podstawie podpisanej umowy.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz organizacji, którym przyznano dofinansowanie w roku 2014:

1. Fundacja Rozwoju Edukacji i Pomocy Społecznej Zabrze 41-800 Pl. Warszawski 6 Porąbka;
2. Stowarzyszenie „Wielka Flota Zjednoczonych Sił”, Zabrze 41-800, ul. Dworcowa 6/9 Kudowa Zdrój;
3. Stowarzyszenie „NASZA SZKOŁA –NASZ DOM”, 41-800 Zabrze, ul. Bytomska 2;
4. Parafia Rzymskokatolicka P.W. Wniebowzięcia N.M.P. 41- 803 Zabrze, ul. Bytomska 111a Głogów;
5. Diecezja Gliwicka-Rzymskokatolicka Parafia św. Krzyża , Zabrze 41-800, ul. Jaskółcza 37 Sianożęty;
6. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Ich Bliskich, 41-800 Zabrze ul. Damrota 33;
7. Związek Harcerstwa Polskiego- Hufiec Zabrze, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 350 a;
8. Uczniowski Klub Sportowy TEAKWON-DO, 41-800 Zabrze, ul. Buchenwalczyków 25 Jastrowie;
9. Stowarzyszenie FENIX, 41-806 Zabrze, ul. Karczewskiego 10;
10. Stowarzyszenie „Kontakt” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Konopnickiej 3, 41-800 Zabrze.

Uzasadnienie:
W wyniku ogłoszonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie – organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Zabrze w roku 2014, wpłynęło 10 kopert z 10 wnioskami. Komisja Konkursowa po otwarciu kopert zapoznała się z ofertami., które zostały złożone w terminie i były kompletne. Opiniując wnioski Komisja wzięła pod uwagę:
a) merytoryczną wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania ( ilość punktów od 0 do 2);
b) Ocenę rzeczową: jakość wykonania zadania, posiadana kadra, kwalifikacje kadry, baza materialna(ilość punktów od 0 do 5);
c) Ocenę finansową: przedstawiona kalkulacja kosztów- jej rzetelność i wiarygodność (ilość punktów od 0 do 2)
d) Analizę i ocenę wykonania zadań publicznych w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków ( ilość punktów od 0 do 3).
Ogółem organizacje wnioskowały o dofinansowanie w wysokości 376 386,00 zł
Komisja Konkursowa zaproponowała podział dotacji na 2014 r. w zakresie ogłoszonego konkursu do wysokości 246 920,00 zł