Zabrze przestrzenią rozwoju

"Współpraca – to się opłaca!" – Badanie potrzeb dot. tworzenia e-platform w ramach projektu dla zabrzańskich NGO

15.01.2014

Miasto Zabrze wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST realizuje projekt pn. „Współpraca – to się opłaca!”, którego głównym celem jest poprawa jakości współpracy pomiędzy sektorem publicznym i obywatelskim w naszym mieście.

Jednym z elementów projektu jest stworzenie e-platformy służącej do:
• przeprowadzania konsultacji projektów aktów normatywnych w dziedzinach dot. działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów z nimi zrównanych;
• budowania partnerstw wewnątrz i międzysektorowych;
• kontraktowania usług społecznych: ogłaszanie otwartych konkursów ofert, składanie wniosków, sprawozdawczość itp.
• oceny jakości współpracy (indeks współpracy z NGO) – system gromadzenia i przetwarzania informacji nt. działania trzeciego sektora, podejmowanych inicjatyw, finansowych i pozafinansowych form wsparcia itp.

Chcielibyśmy, by rezultaty tego projektu, a w szczególności narzędzie, mogło służyć przez długi czas zarówno nam jak i Państwu, zwiększając efektywność procedur konkursowych, wzmacniając międzysektorowy dialog, przyczyniając się do wzrostu aktywności w obszarze działań obywatelskich.
Głos trzeciego sektora w Zabrzu jest dla nas bardzo ważny, dlatego zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o wypełnienie załączonego kwestionariusza, dzięki któremu mamy nadzieję na poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań w ww. zakresie.
Załączamy również wstępny rys założeń i funkcjonalności e-platformy opracowany przez Centrum Organizacji Pozarządowych, by mogli Państwo zapoznać się z wstępnie wypracowanym modelem, który, dzięki Państwa udziałowi, będzie udoskonalony.
Wypełnione kwestionariusze, uwagi, sugestie, propozycje prosimy przesyłać do 21.01.2014 r. (wtorek) godz. 15.00 na adres copzabrze@gmail.com, zgłaszać telefonicznie pod numerem 32 271 04 74 lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres „Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze”.
Każda Państwa opinia jest cenna, każdy głos ważny, każde zdanie może istotnie wpłynąć na przyszły kształt i jakość naszej współpracy. Serdecznie dziękujemy za udzielenie odpowiedzi!