Budżet Miasta na 2014 rok zatwierdzony

30.12.2013

Rozpoczynamy kolejny rok budżetowy, w którym kontynuować będziemy strategię inwestycyjną służącą rozwojowi naszego miasta. Kwota wydatków przeznaczona na ten cel wyniesie ponad 318 mln zł, co oznacza, że co trzecia wydatkowana złotówka przyczyni się do dalszego rozwoju i wzmocnienia Zabrza.

 

Na sesji Rady Miasta w dniu 16.12.2013 r. zdecydowaną większością głosów przyjęto budżet miasta na kolejny rok budżetowy. Jednakże zanim przygotowany przez Prezydenta Miasta projekt budżetu trafił pod obrady radnych, został pozytywnie zaopiniowany Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Budżetu i Inwestycji Rady Miasta. Budżet Miasta Zabrze na 2014 rok został opracowany w oparciu o analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta oraz przewidywane wykonanie budżetu w 2013 roku. Ostatecznie zaplanowane dochody w 2014 roku mają wynieść ponad 882 mln zł, natomiast wydatki nie powinny przekroczyć kwoty 935 mln zł. Kluczowym aspektem przy opracowywaniu budżetu było również zachowanie zadowalającego poziomu nadwyżki operacyjnej (44 mln zł) liczonej jako dodatnia różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi czyli takimi, których cechuje stały i powtarzalny charakter. W grupie wydatków bieżących najwięcej pieniędzy w przyszłorocznym budżecie – wzorem lat ubiegłych – przeznaczonych zostanie na sektor oświaty bowiem aż 238 mln zł, następnie 116 mln zł zostanie rozdysponowanych na pomoc społeczną.

W przypadku wydatków majątkowych najwięcej pieniędzy zamierzamy przeznaczyć na kontynuację projektu wodno-ściekowego, prace drogowe, w tym w szczególności zakończenie budowy zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. W 2014 roku powinny również zostać zakończone inne kluczowe inwestycje tj.: w I kwartale do użytku mieszkańców ma zostać oddany basen kryty położny u zbiegu ulic Korfantego i Bruno, a wraz z początkiem nowego roku szkolnego działalność ma rozpocząć nowo wybudowane przedszkole przy ul. Lipowej. W budżecie miasta zaplanowano również około 35 mln zł na kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Są to działania mające na celu zachęcenie potencjalnych inwestorów do sytuowania swoich firm na terenie miasta Zabrze, co ostatecznie winno przełożyć się na nowe miejsca pracy.