Otwarty konkurs dot. pożytku publicznego i wolontariatu 2014

22.11.2013

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dofinansowania zadań podmiotom uprawnionym, realizującym zadania zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie w roku 2014.

Konkurs zostaje ogłoszony w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536/ na podstawie art. 4, i art. 13 oraz w związku z Uchwałą nr XLIV/636/13 Rady Miasta Zabrze w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok.

Szczegóły w załączniku.