Zabrze przestrzenią rozwoju

130 lat zabrzańskich wodociągów

18.10.2013

17 października w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się konferencja Środki unijne -ekologia i inwestycje na tle Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” połączona z obchodami 130-lecia istnienia zabrzańskich wodociągów.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, a szczególnie pracownikom Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Zabrzu to jeden z największych projektów w Polsce, a dla naszego miasta z pewnością najważniejszy. Mam świadomość utrudnień, z jakimi borykają się mieszkańcy, ale są rzeczy, które trzeba zrobić, by myśleć o dalszym, intensywnym rozwoju. Po zakończeniu drugiego etapu projektu nasze miasto zyska stabilny fundament dla kolejnych ambitnych przedsięwzięć – podkreśliła Prezydent Zabrza.

W panelowej dyskusji o jakości zabrzańskiej wody, inwestycjach w poprawę wodociągów i o dofinansowaniu unijnym udział wzięli:
Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Miasta Zabrze, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (Projekt na tle inwestycji miejskich);
Ewa Kamieńska, Zastępca Dyrektora Departementu Ochrony i Gospodarowania Wodami w NFOŚiGW (Współfinansowanie przedsięwzięć ze środków unijnych);
Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Źródła finansowania przedsięwzięcia z punktu widzenia samorządu województwa);
Anna Wrześniak – Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (Ochrona wód na terenie Województwa Śląskiego);
Waldemar Sawiniak – Profesor Politechniki Śląskiej (Jakość wody);
Tadeusz Rzepecki- Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (Dyrektywy unijne w branży wodociągowej);
Piotr Niemiec – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny ZPWiK Sp. z o.o. (Inwestycje – projekty).

Kolejnym z kluczowych punktów gali było odznaczenie medalami Prezydenta RP zasłużonych pracowników ZPWiK oraz wręczenie nagród dla młodzieży biorącej udział w konkursie "Zabrze wodą malowane". Uczestnicy mieli za zadanie nadesłać fotografie i filmy, których tematem przewodnim była woda.

Krótkie przypomnienie o projekcie:

W dniu 19 listopada 2010 roku została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowa o dofinansowanie Projektu Nr POIS.01.01.00-00-092/08.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:
 budowę i przebudowę ok. 69 km kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami ścieków,
 budowę i przebudowę ok. 68 km kanalizacji deszczowej,
 wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji wybranych elementów na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”.

Koszt Projektu:
Planowany koszt realizacji Przedsięwzięcia (Projektu + Inwestycje) wynosi ok. 205 mln PLN.
Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności: 103 858 479,36 PLN.

Środki Miasta Zabrze: ok. 63 mln PLN.
Środki ZPWiK sp. z o.o.: ok. 38 mln PLN.

Planowania koszt realizacji Projektu wynosi: ok. 150 mln PLN
Nakłady na kanalizację sanitarną : ok. 68 mln PLN
Nakłady na kanalizację deszczową: ok. 82 mln PLN

Cele Projektu:
Realizacja przedstawionego zakresu ma na celu dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze do wymagań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i stanowi ukończenie porządkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Zabrze, w celu spełnienia wymagań dyrektywy o oczyszczaniu ścieków komunalnych nr 91/271/EWG i wymogów krajowych dotyczących ochrony środowiska.