XL Sesja Rady Miasta

17.06.2013

24 czerwca o godz. 14.00 w sali sesyjnej przy ul. Religi 1 odbędzie się XL Sesja Rady Miasta.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych pieć projektów uchwał w następujących sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2013,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2013-2026,
3) określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w latach 2013 – 2015,
4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2012 rok,
5) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2012 rok.