Kolejna umowa w ramach rewitalizacji Bytomki

29.01.2013

29 stycznia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu została podpisana kolejna umowa w ramach realizacji projektu pn. "Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze".

 

Tym razem przedmiotem umowy jest prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych. Dokument w podpisali Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i Maciej Leśnik z firmy Formind wyłonionej w drodze przetargu. Przedsięwzięcie ma objąć rekultywację 8 wielkoobszarowych terenów zdegradowanych o łącznej powierzchni 179,76 ha (poprzemysłowych i nieużytków), na których częściowo występuje skażenie gleby, składowane są pozostałości po procesach produkcyjnych, istnieje niebezpieczeństwo związane z niezabezpieczonymi urwiskami, ruinami budowli poprzemysłowych oraz teren jest zniszczony przez bieżące działania człowieka.Równocześnie na tych terenach występują obszary przyrodniczo cenne, które należy chronić. Wybrano także tereny, które mogą być wykorzystane do celów edukacyjnych. Przedmiot projektu ma objąć obszary zdegradowane poprzez działalność przemysłową, jaka w przeszłości w niespotykanym stopniu skoncentrowana była na obszarze Miasta Zabrze.

Obszar projektu stanowią grunty o różnych źródłach degradacji, w szczególności:
• zwałowiska odpadów wydobywczych;
• zwałowisko odpadów z przemysłu hutniczego;
• zapadliska i zalewiska powstałe w wyniku osiadań terenu spowodowanych działalnością górniczą i eksploatacyjną;
• nieużytki lub tereny zielone gdzie występują ponadnormatywne zanieczyszczenia gruntów spowodowane działalnością przemysłową (hutnictwo, koksochemia, energetyka itp);
W ramach projektu przewiduje się:
• wykonanie badań glebowych;
• dostosowanie gruntów w warstwie przypowierzchniowej (remediacja lub wymiana gleby) do odpowiednich standardów;
• wytyczenie szlaków bądź ścieżek rowerowych,
• budowę, przebudowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych pozwalających zrekultywowane tereny poprzemysłowe wykorzystać dla celów sportowo- rekreacyjnych;
• wykonanie nasadzeń;
• wykonanie prac pielęgnacyjnych.

Zakres projektu obejmuje przywrócenie wartości użytkowych zdewastowanych obszarów z tym, że w odniesieniu do niektórych terenów elementem projektu będzie m.in.:
• usunięcie dzikich składowisk odpadów;
• przeprowadzenie badań podłoża (badania glebowe) wraz ekochemiczną oceną podłoża gruntowego;
• wymiana gruntów w przypadku stwierdzenia przekroczenia standardów jakości podłoża w warstwie przypowierzchniowej w stosunku do gruntów grupy B wraz z jednoczesnym stwierdzeniem zawartości mobilnych form zanieczyszczeń w gruntach
• wyznaczenie ścieżki ekologicznej w oparciu o walory siedliskowe terenu (gatunki ptaków, siedliska, sukcesja flory, miejscowy biotop)

W ramach projektu zostaną przywrócone środowisku (z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju flory i fauny) tereny wcześniej zdegradowane działalnością człowieka.

Przywrócenie wartości użytkowych (rekultywacji) obszarów Miasta Zabrze zdewastowanych działalnością przemysłową ma objąć:
Teren I – nieużytek w Zabrzu Maciejowie (okolice boiska Orlik);
Teren II – nieużytek w Zabrzu Maciejowie (na północ od ul. Nad Kanałem);
Teren III – wyrobisko po eksploatacji gliny w rejonie Ogrodu Botanicznego;
Teren IV – zwałowisko odpadów hutniczych przy ul. Bytomskiej i Hagera;
Teren V – zwałowisko odpadów wydobywczych – hałda „Ruda”;
Teren VI – zwałowisko odpadów wydobywczych przy ul. Trębackiej;
Teren VII – teren byłej koksowni „Concordii” w rejonie ul. Hagera;
Teren VIII – stawy zapadliskowe w rejonie ul. Tarnopolskiej.