Zabrze przestrzenią rozwoju

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok i udzielili absolutorium prezydentowi miasta

26.06.2012

Podczas XXV sesji Rady Miejskiej w Zabrzu, która odbyła się 25 czerwca, radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok, a także udzielili absolutorium prezydentowi Miasta Zabrze Małgorzacie Mańce-Szulik za 2011 rok.

Porządek obrad przewidywał rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2011 rok. Prezentację w tym zakresie przedstawili prezydent Miasta Małgorzata Mańka-Szulik oraz skarbnik Miasta Piotr Barczyk. Następnie zostały zaprezentowane pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i biegłego rewidenta, a także stanowisko Komisji Rewizyjnej rekomendujące przyjęcie sprawozdania. W głosowaniu radni większością głosów przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2011 rok.

Następnie rozpatrywany był wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Miasta Zabrze. Głosowanie podobnie jak poprzednie, poprzedzone było stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, która jednogłośnie rekomendowała głosowanie za przyjęciem absolutorium, opinią Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, a także dyskusją. Radni zdecydowaną większością głosów udzielili absolutorium prezydentowi Miasta Zabrze Małgorzacie Mańce-Szulik.

Sprawozdanie z wykonania budzetu Miasta Zabrze za 2011 rok