XXIV Sesja Rady Miejskiej

04.06.2012

11 czerwca o godz. 14.00 w sali 207 UM w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej.

Pod obrady radnych zostanie przedłożonych 14 projektów uchwał w następujących sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2012,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2011-2026,
3) zmiany uchwały nr XXXII/329/04 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Zabrze,
4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4, stanowiącej własność Miasta Zabrze, ze spółką Szpital Miejski w Zabrzu sp. z o.o. na okres 10 lat,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza 65, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze – Miasta Zabrze,
6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w Zabrzu przy ul. Jana Heweliusza 69, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze – Miasta Zabrze,
7) przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2012-2020,
8) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, ul. 3 Maja 10,
9) nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 6,
10) wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze,
11) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na terenie miasta Zabrze,
12) wytypowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Zabrzu do składu Komisji Rekomendacyjnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miast Zabrze dla uczniów i studentów na rok szkolny 2012/2013,
13) statutu miasta Zabrze,
14) przyjęcia informacji o stanie sanitarnym miasta Zabrza za rok 2011.

 Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Zabrzu:
1) przyjęcie projektu uchwały w sprawie zasad uzupełniającego wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach i Sądu Rejonowego w Zabrzu na kadencję w latach 2012-2015,
2) przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję w latach 2012-2015,
3) przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Zabrzu na kadencję w latach 2012-2015.