Konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych

04.06.2012

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza konkurs na kandydat na stanowisko dyrektora:
1. Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, ul. Kotarbińskiego 16,
2. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 w Zabrzu, ul. Sikorskiego 74,
3. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 7 w Zabrzu, ul. Daleka 2,
4. Szkoły Podstawowej Nr 22 w Zabrzu, ul. Bytomska 94,
5. Szkoły Podstawowej Nr 28 w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43,
6. Gimnazjum Nr 16 w Zabrzu, ul. Szenwalda 2,
7. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, ul. 3 Maja 95,
8. Miejskiej Bursy Szkolnej w Zabrzu, ul. Franciszkańska 13.
 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późn. zm.), tj.
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) – w przypadku Przedszkola Nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi
ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu
lub
ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne
lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,

– w przypadku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6, Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 22, Nr 28,

ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole
lub
ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne
lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

– w przypadku Gimnazjum Nr 16

ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole
lub
ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne
lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej
w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji są najwyższe,

– w przypadku Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Miejskiej Bursy Szkolnej

ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce oświatowej
lub
ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne
lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce oświatowej;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku ,
o którym mowa w art.36a ust.4 oraz ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 14, poz.114, z późn. zm.).
2. Osoba niebędąca nauczycielem, która:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
6) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
7) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo oraz umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31.ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, szkoły i placówki oświatowej,

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:
– stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114, z późn. zm.),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust. 1 i ust.3 a ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2007 r. Nr 63,poz. 425 z późn. zm.)
– w przypadku kandydata na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły, placówki oświatowej,

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z późn. zm.) lub w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ………………………….. w Zabrzu”, w terminie 17 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres: Prezydent Miasta Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Zabrze. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.