Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
05.11.2021 | 16:00
Kino Roma

Zło nie istnieje

Reżyseria:Mohammad Rasoulof
Scenariusz:Mohammad Rasoulof
Gatunek:Dramat / Akcja
Produkcja:Czechy / Iran / niemcy
Czas trwania:2:30

W każ­dym pań­stwie, gdzie prawo naj­cięż­sze wy­stęp­ki sank­cjo­nu­je karą śmier­ci, po­trzeb­ni są lu­dzie, któ­rzy ten wyrok wy­ko­na­ją. To wła­śnie im, mie­rzą­cym się z trud­ny­mi do wy­obra­że­nia dy­le­ma­ta­mi, po­świę­co­ny jest film “Zło nie ist­nie­je”. Obraz ma struk­tu­rę no­we­lo­wą i skła­da się z czte­rech opo­wie­ści. Bo­ha­te­rów każ­dej z nich łączy ta­jem­ni­ca oraz dra­ma­tycz­na de­cy­zja, którą muszą pod­jąć. Wpły­ną one nie tylko na dal­sze życie pro­ta­go­ni­stów, ale rów­nież mocno od­bi­ją się na ota­cza­ją­cych ich lu­dziach. Irań­ski re­ży­ser wraca w swoim naj­now­szym fil­mie do mo­ty­wów, które spro­wa­dzi­ły na niego gniew wła­dzy, ogra­ni­cza­ją­cej nie tylko ar­ty­stycz­ną, ale i oby­wa­tel­ską wol­ność. Ra­so­ulof two­rzy zło­żo­ną z ci­chych dra­ma­tów wstrzą­sa­ją­cą opo­wieść, bę­dą­cą zde­cy­do­wa­nym sprze­ci­wem wobec kar śmier­ci.

Zło nie istnieje