Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
21.05.2021 | 18:00
Kino Roma

“Zabij to i wyjedź z tego miasta”

Reżyser:Mariusz Wilczyński
Scenariusz:Mariusz Wilczyński
Gatunek:Animacja
Produkcja:Polska
Czas trwania:1:28

Ucie­ka­jąc przed roz­pa­czą po utra­cie bli­skich, bo­ha­ter ukry­wa się w bez­piecz­nej kra­inie wspo­mnień, gdzie czas stoi w miej­scu, a wszy­scy jego bli­scy żyją. Z bie­giem lat mia­sto roz­wi­ja się w jego wy­obraź­ni. Pew­ne­go dnia bo­ha­te­ro­wie i idole z dzie­ciń­stwa znani z li­te­ra­tu­ry i kre­skó­wek, któ­rzy w świa­do­mo­ści ko­lej­nych po­ko­leń są wiecz­nie mło­dzi, przy­by­wa­ją nie­pro­sze­ni. Kiedy nasz bo­ha­ter od­kry­wa, że wszy­scy się ze­sta­rze­li, a wiecz­na mło­dość nie ist­nie­je, po­sta­na­wia wró­cić do praw­dzi­we­go życia. Film jest au­to­bio­gra­ficz­ną im­pre­sją, re­mi­ni­scen­cją ob­ra­zów z dzie­ciń­stwa, w któ­rej od­ży­wa wspo­mnie­nie nie­ży­ją­cych ro­dzi­ców i ro­dzin­ne­go mia­sta Łodzi.

Zabij to i wyjedź z tego miasta