Kalendarium wydarzeń
Kultura
Sobota
21.08.2021 | 16:00
Kino Roma

“Wilczy Gang”

Reżyseria:Tim Trageser
Scenariusz:Marc Hillefeld
Gatunek:Familijny / Fantasy / Przygodowy
ProdukcjaNiemcy
Czas trwania:1:37
Wiek: 8

Wam­pir, który nie może znieść wi­do­ku krwi. Skrzy­dla­ta wróż­ka, która boi się latać. Wil­ko­łak z aler­gią na zwie­rzę­cą sierść. Po­znaj­cie trój­kę wy­jąt­ko­wych uczniów naj­słyn­niej­szej na świe­cie szko­ły magii. Nie są oni naj­bar­dziej pil­ny­mi w nauce, lecz to wła­śnie oni stwo­rzą Wil­czy gang. Nasi bo­ha­te­ro­wie muszą po­łą­czyć swe siły aby ura­to­wać ist­nie­nie mia­sta, w któ­rym miesz­ka­ją naj­róż­niej­sze ma­gicz­ne isto­ty: wróż­ki, cza­row­ni­ce, trol­le, kra­sno­lu­dy i wam­pi­ry.

Wilczy Gang