Kalendarium wydarzeń
Kultura
Niedziela
03.10.2021 | 20:00
Kino Roma

“Undine”

Reżyseria:Christian Petzold
Scenariusz:Christian Petzold
Gatunek:Melodramat
Produkcja:Francja/Niemcy
Czas trwania:1:30

Un­di­ne Wi­be­au jest hi­sto­rycz­ką i pra­cu­je jako prze­wod­nicz­ka w jed­nym z ber­liń­skich mu­ze­ów. Pro­wa­dzi z po­zo­ru zu­peł­nie nor­mal­ne i uło­żo­ne życie. Zwią­za­ny jest z nią jed­nak stary nor­dyc­ki mit o za­miesz­ku­ją­cych je­zio­ra i rzeki isto­tach, które su­ro­wo karzą zdra­dza­ją­cych je ko­chan­ków. Kiedy na­rze­czo­ny zo­sta­wia Un­di­ne dla innej ko­bie­ty, jego los wy­da­je się być prze­są­dzo­ny. Bo­ha­ter­ka jest prze­ko­na­na, że nie ma wy­bo­ru aż do mo­men­tu, kiedy za­ko­chu­je się Chri­sto­phie. Nie­ste­ty, i na tej re­la­cji po­ja­wia się nie­bez­piecz­na rysa.

Undine