Kalendarium wydarzeń
Kultura
Środa
15.09.2021 | 18:30
Kino Roma

“Szczęśliwy Lazzaro”

Reżyseria:Alice Rohrwacher
Scenariusz:Alice Rohrwacher
Gatunek:Dramat / Fantasy / Komedia
Produkcja:Włochy
Czas trwania:2:05

Pro­jek­cja filmu „Szczę­śli­wy Laz­za­ro” w ra­mach spo­tka­nia Klubu Fil­mo­wo-Li­te­rac­kie­go Dys­kurs.

Nie­zna­ją­cy iro­nii, wy­stęp­ku ani fał­szu Laz­za­ro jest wcie­le­niem naj­szla­chet­niej­szej do­bro­ci, przez wszyst­kich uzna­wa­nej jed­nak za zwy­kłą głu­po­tę. Kiedy udzie­li schro­nie­nia znu­dzo­ne­mu sy­no­wi ary­sto­krat­ki, ten po­sta­no­wi dla za­ba­wy wy­ko­rzy­stać na­iw­ność wie­śnia­ka.

Dys­kurs od­bę­dzie się w ra­mach pro­jek­tu „Bella Ita­lia” do­fi­nan­so­wa­ne­go przez MKD­NiS. – WSTĘP BEZ­PŁAT­NY

Szczęśliwy Lazzaro