Kalendarium wydarzeń
Kultura
Środa
01.09.2021 | 18:00
Kino Roma

“Święta, święta i po świętach”

Reżyser:Sandra Kogut
Scenariusz:Iana Cossoy Paro / Sandra Kogut
Gatunek:Dramat/Komedia
Produkcja:Brazylia / Francja
Czas trwania:1:34

Dla pięć­dzie­się­cio­kil­ku­let­niej Mady (w tej roli gwiaz­da bra­zy­lij­skie­go kina Re­gi­na Casé) nie ma rze­czy nie­moż­li­wych. To jedna z tych bo­ha­te­rek, które po­tra­fią wyjść obron­ną ręką z każ­dej, nawet naj­trud­niej­szej opre­sji, a wszel­kie pro­ble­my, jakie stają na jej dro­dze, zbywa nie­win­nym uśmie­chem, za któ­rym kryje się spryt­ny plan.

Ko­bie­ta pra­cu­je dla bo­ga­tej ro­dzi­ny z Rio de Ja­ne­iro, do­glą­da­jąc ich luk­su­so­wej re­zy­den­cji. Do­wo­dzi do­mo­wym per­so­ne­lem, za­ła­twia nie­zbęd­ne spra­wun­ki, opie­ku­je się scho­ro­wa­nym ne­sto­rem rodu, a po go­dzi­nach marzy o roz­krę­ce­niu wła­sne­go in­te­re­su. Liczy, że w re­ali­za­cji celu po­mo­że jej sto­ją­cy na czele fa­mi­lii wpły­wo­wy Edgar.

Sy­tu­acja zmie­nia się dia­me­tral­nie z chwi­lą, gdy do re­zy­den­cji wcho­dzi po­li­cja, a męż­czy­zna zo­sta­je po­dej­rza­ny o udział w naj­więk­szej afe­rze ko­rup­cyj­nej w hi­sto­rii Bra­zy­lii. W jed­nej chwi­li Madá, po­dob­nie jak po­zo­sta­ły per­so­nel, po­zba­wio­na zo­sta­je pracy i wy­na­gro­dze­nia. Coś, co dla wielu by­ło­by po­wo­dem do za­ła­ma­nia, dla re­zo­lut­nej i zu­chwa­łej bo­ha­ter­ki okaże się nie­spo­dzie­wa­ną szan­są.

Święta, święta i po świętach