Kalendarium wydarzeń
Kultura
Czwartek
24.11.2022 | 16:20

Świąteczny cud

Reżyseria: Hannes Holm
Scenariusz:Michael Hjorth /  Tomas Tivemark
Gatunek:Dramat / Komedia
Produkcja:Szwecja
Obsada:Jonas Karlsson, Carla Sehn, Jennie Silfverhjelm
Czas trwania:1:44
Nagrody:Złote Żuki 2022
ZDOBYTE (3) ZŁOTE ŻUKI
Złoty Żuk – Najlepszy aktor pierwszoplanowy Jonas Karlsson
Złoty Żuk – Najlepsza aktorka drugoplanowa Jennie Silfverhjelm
Złoty Żuk – Najlepsza scenografia Michael Higgins

NOMINACJE (5) ZŁOTE ŻUKI
Złoty Żuk – Najlepsza aktorka drugoplanowa Carla Sehn
Złoty Żuk – Najlepszy aktor drugoplanowy Filip Berg
Złoty Żuk – Najlepsza charakteryzacja – Eros Codinas i Love Larson
Złoty Żuk – Najlepsze efekty specjalne
Złoty Żuk – Najlepsze kostiumy Ingrid Sjögren
Wersja:napisy polskie

W nie­wiel­kim szwedz­kim mie­ście trwa Boże Na­ro­dze­nie. Dużo śnie­gu, pięk­ne świa­teł­ka i pięk­nie ozdo­bio­ne drzew­ka two­rzą ma­gicz­ną at­mos­fe­rę. Na­sto­let­ni Karl po­ma­ga ojcu, który jest wła­ści­cie­lem du­że­go domu to­wa­ro­we­go. To tam spo­ty­ka Verę, bied­ną dziew­czy­nę w jego wieku, która razem z młod­szą sio­strą miesz­ka w sie­ro­ciń­cu. Uświa­da­mia sobie, że nie­któ­rzy lu­dzie mają znacz­nie mniej szczę­ścia niż jego ro­dzi­na. Za­in­spi­ro­wa­ny Robin Ho­odem po­sta­na­wia ukraść co nieco bo­gat­szym i prze­ka­zać to bied­nym. Zgła­sza się do pracy na po­czcie, gdzie od­kła­da pacz­ki świą­tecz­ne. W Wi­gi­lię prze­bie­ra się za Świę­te­go Mi­ko­ła­ja i wy­ru­sza roz­dać bo­żo­na­ro­dze­nio­we pre­zen­ty ubo­gim.

Świąteczny cud