Kalendarium wydarzeń
Kultura
Wtorek
02.11.2021 | 18:10
Kino Roma

Sweat

Reżysera:Magnus von Horn
Scenariusz:Magnus von Horn
Gatunek:Dramat
Produkcja:Polska / Szwecja
Czas trwania:1:40

“Sweat” opo­wia­da o trzech dniach z życia Syl­wii Zając, in­flu­en­cer­ki fit­ness, która dzię­ki po­pu­lar­no­ści w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych zy­ska­ła sta­tus ce­le­bryt­ki. W in­ter­ne­cie ma setki ty­się­cy fol­lo­wer­sów, w realu ota­cza ją grupa lo­jal­nych współ­pra­cow­ni­ków, a na im­pre­zach każdy pró­bu­je do niej po­dejść i ją po­znać. Jed­nak kiedy jest w domu i wy­łą­cza te­le­fon, zo­sta­je zu­peł­nie sama. Choć Syl­wia z ła­two­ścią, spon­ta­nicz­nie i bez cen­zu­ry dzie­li się swoją co­dzien­no­ścią z ty­sią­ca­mi nie­zna­jo­mych, jej pry­wat­ne życie w ogóle nie przy­po­mi­na ko­lo­ro­we­go świa­ta z In­sta­gra­ma. Kiedy Syl­wia zde­cy­du­je się umie­ścić w sieci od­waż­ne na­gra­nie, bę­dzie ono po­cząt­kiem serii wy­da­rzeń, które staną się próbą za­rów­no dla niej, jak i dla nie­licz­nych osób, któ­rzy znają ją bli­żej. W ciągu trzech dni dziew­czy­na nie­ocze­ki­wa­nie od­kry­je ciem­ną stro­nę swo­jej po­pu­lar­no­ści, a jed­no­cze­śnie pozna praw­dzi­wą bli­skość. 

SWEAT