Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
08.10.2021 | 16:00
Kino Roma

“Smak Głodu”

Reżyseria:Christoffer Boe
Scenariusz:Christoffer Boe / Tobias Lindholm
Gatunek:Melodramat
Produkcja:Dania / Szwecja
Czas trwania:1:44

Na­gro­dą i speł­nie­niem ma­rzeń re­stau­ra­to­ra jest gwiazd­ka Mi­che­lin – wy­róż­nie­nie, która tra­fia do wą­skie­go grona wy­brań­ców, speł­nia­ją­cych su­ro­we kry­te­ria, w za­mian gwa­ran­tu­ją­cych nie tylko wy­so­ką ja­kość ser­wi­su, ale nie­za­po­mnia­ne do­zna­nia ku­li­nar­ne. Mag­gie i Car­sten ko­cha­ją się wza­jem­nie, mają dwój­kę dzie­ci i razem pro­wa­dzą wy­so­kiej klasy re­stau­ra­cję, Malus. Do pełni szczę­ścia bra­ku­je im wła­śnie gwiazd­ki Mi­che­li­na. W dą­że­niu do osią­gnię­cia celu tracą z oczu to, co już mają.

Smak Głodu