Kalendarium wydarzeń
Kultura
Sobota
22.05.2021 | 16:00
Kino Roma

“Słoń Benjamin”

Reżyser:Tim Trachte
Scenariusz:Bettina Börgerding
Gatunek:Familijny
Pro­duk­cja:Niemcy
Czas:1:34
Wiek:4+

Na­resz­cie wa­ka­cje! Otto nie może się do­cze­kać, aby spę­dzić naj­bliż­sze ty­go­dnie ze swoim naj­lep­szym przy­ja­cie­lem Sło­niem Ben­ja­mi­nem w zoo.
Jed­nak jego dobry humor jest za­kłó­ca­ny przez zmar­twie­nia dy­rek­to­ra zoo, który pil­nie po­trze­bu­je pie­nię­dzy na ko­niecz­ne na­pra­wy.
Trze­ba zatem zor­ga­ni­zo­wać lo­te­rię z na­gro­da­mi!

Tym­cza­sem bur­mistrz New­town ogła­sza, że za­trud­nił prze­bie­głą Zorę Zack, aby zmo­der­ni­zo­wać zoo i uczy­nić z niego naj­bar­dziej po­ka­zo­wy obiekt w New­town.

Zora Zack pró­bu­je prze­ko­nać do sie­bie Ben­ja­mi­na, który ma stać się nową twa­rzą re­kla­mo­wą kam­pa­nii pro­mu­ją­cej nowe zoo.
Ale w rze­czy­wi­sto­ści prze­bie­gła Zora ma zu­peł­nie inny cel … Czy Otto, Ben­ja­min i inni miesz­kań­cy zoo zdążą po­krzy­żo­wać jej pod­stęp­ne plany?

Słoń Benjamin