Kalendarium wydarzeń
Kultura
Wtorek
15.06.2021 | 18:00
Kino Roma

“Possessor”

Reżyseria:Brandon Cronenberg
Scenariusz:Brandon Cronenberg
Ga­tu­nek:Thriller / Sci-Fi
Produkcja:Kanada/Wielka Brytania
Czas trwania:1:42

Film “Po­sses­sor” sta­no­wi po­nad­prze­cięt­ne po­łą­cze­nie „In­cep­cji” z naj­bar­dziej od­waż­ny­mi po­my­sła­mi rodem z „Czar­ne­go lu­stra”, które za­owo­co­wa­ło po­wsta­niem nie­zwy­kle in­try­gu­ją­cej, peł­nej na­pię­cia fil­mo­wej uczty. “Po­sses­sor” to wi­zjo­ner­ska pro­duk­cja w re­ży­se­rii Bran­do­na Cro­nen­ber­ga ze zna­ko­mi­tą ob­sa­dą: An­dreą Ri­se­bo­ro­ugh, Chri­sto­phe­rem Ab­bot­tem, Se­anem Be­anem i Jen­ni­fer Jason Leigh w ro­lach głów­nych.

Młoda dziew­czy­na idzie na rand­kę. Nie­spo­dzie­wa­nie w jej gło­wie po­ja­wia się głos, który dyk­tu­ją­cy jej, co po­win­na zro­bić. Sta­wia­nie mu oporu zdaje się być nie­moż­li­we i dość szyb­ko ko­bie­ta traci nad sobą kon­tro­lę. Rand­ka koń­czy się mor­der­stwem.

Tym­cza­sem Tasya Vos – agent­ka taj­nej or­ga­ni­za­cji, bę­dą­ca na usłu­gach bo­ga­tych i wpły­wo­wych ludzi – po pro­stu wy­da­wa­ła in­struk­cje. Za jej spra­wą w gło­wie dziew­czy­ny po­ja­wił się głos, spra­wia­jąc, że wy­ko­na­ła ona brud­ną ro­bo­tę. Wy­so­ko roz­wi­nię­ta tech­no­lo­gia po­zwa­la Tasyi re­ali­zo­wać zle­ce­nia zdal­nie, po­słu­gu­jąc się cu­dzy­mi rę­ko­ma. W ludz­ki mózg wsz­cze­pia się spe­cjal­ne urzą­dze­nie, za po­mo­cą któ­re­go prze­ni­ka ono do jego umy­słu. Czyż­by jed­nak nie ist­nia­ły żadne kon­se­kwen­cje za wy­ko­rzy­sty­wa­nie czy­je­goś ciała we wła­snych ce­lach?

POSSESSOR