Kalendarium wydarzeń
Kultura
Wtorek
05.10.2021 | 16:00
Kino Roma

“Pan Patyk i morski potwór”

Reżyseria:Tove Undheim
Scenariusz:Tove Undheim / Aksel Kielland
Produkcja:Familijny
Czas trwania:1:11

W nowym filmie o panu Patyku udajemy się na najlepsze na świecie wakacje na magicznej wyspie. Tam spotykamy nieustraszoną Eddy i samozwańczego eksperta od potworów morskich – Blegena.

​W oko­li­cy cho­dzą słu­chy o mor­skim po­two­rze pły­wa­ją­cym w po­bli­skim fior­dzie, a Ble­gen, po­sia­da­ją­cy naj­róż­niej­sze urzą­dze­nia do tro­pie­nia mi­tycz­nych stwo­rzeń, po­trze­bu­je po­mo­cy w jego zna­le­zie­niu. Pan Patyk jest bar­dzo scep­tycz­ny za­rów­no wobec Eddy, jak i Ble­ge­na. Nie wie­rzy w po­two­ra mor­skie­go i uważa, że Eddy ze­psu­je wa­ka­cje nie tylko jemu, ale rów­nież to­wa­rzy­szą­ce­mu mu ma­łe­mu chłop­cu. 

​A co, jeśli Eddy spra­wi, że ich wa­ka­cje będą trzy razy bar­dziej za­baw­ne? A co się sta­nie, jeśli po­mo­gą Ble­ge­no­wi udo­wod­nić, że po­twór mor­ski na­praw­dę ist­nie­je? Morze jest tak roz­le­głe, że nikt nie wie, co w nim się skry­wa – nawet pan Patyk! Razem wy­ru­sza­ją na eks­cy­tu­ją­ce po­lo­wa­nie, pod­czas któ­re­go od­kry­ją ta­jem­ni­ce na­tu­ry i prze­te­stu­ją siłę swo­jej przy­jaź­ni!

-> Film z dub­bin­giem

Pan Patyk i Morski Potwór