Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
24.06.2022 | 16:10
Kino Roma

Ogliki

OGLIKI

Reżyseria:Toby Genkel / Jens Møller
Scenariusz:Toby Genkel / John Chambers
Produkcja:Animacja / Dla dzieci / Przygodowy
Gatunek:Belgia / Niemcy
Czas trwania:1:25

Ogli­ki to sym­pa­tycz­na ro­dzin­ka ży­wią­ca się od­pad­ka­mi. Stają oni przed za­da­niem zna­le­zie­nia no­we­go miej­sca za­miesz­ka­nia. Pod­czas po­szu­ki­wań tra­fia­ją na spo­koj­ną, pięk­ną wio­skę – Smel­li­vil­le. Bo­ha­te­ro­wie są za­chwy­ce­ni przy­szłym domem, jed­nak jest pe­wien pro­blem tra­pią­cy od ja­kie­goś czasu in­nych miesz­kań­ców – nie­przy­jem­ny za­pach śmie­ci. Ogrom­ne wy­sy­pi­sko, na któ­rym za­do­mo­wi­ły się Ogli­ki psuje urok wio­ski. Lo­kal­na spo­łecz­ność po­dej­mu­je ra­dy­kal­ne dzia­ła­nia by po­zbyć się pro­ble­mu. Dla Ogli­ków są one za­gro­że­niem dla prze­trwa­nia. Czy uda się za­że­gnać kon­flikt i zna­leźć złoty śro­dek nawet w tak trud­nej sy­tu­acji?

Ogliki