Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
12.11.2021 | 18:00
Kino Roma

Obłoki śmierci – Bolimów 1915

Reżyser:Ireneusz Skruczaj
Scenariusz:Ireneusz Skruczaj / Piotr Jasiński
Gatunek:Fabularyzowany dokuemnt
Produkcja:Polska
Czas trwania:1:05

“Ob­ło­ki śmier­ci – Bo­li­mów 1915” to peł­no­me­tra­żo­wy, fa­bu­la­ry­zo­wa­ny film do­ku­men­tal­ny opo­wia­da­ją­cy o na­ro­dzi­nach broni che­micz­nej z pol­skiej per­spek­ty­wy. Film re­la­cjo­nu­je prze­bieg jed­nych z pierw­szych ata­ków ga­zo­wych w dzie­jach, do któ­rych do­szło w trak­cie I Wojny Świa­to­wej, w samym sercu współ­cze­snej Pol­ski – pod Bo­li­mo­wem.

Obłoki śmierci - Bolimów 1915