Kalendarium wydarzeń
Kultura
Środa
01.09.2021 | 20:00
Kino Roma

“O nieskończoności”

Reżyseria:Roy Andersson
Scenariusz:Roy Andersson
Gatunek:Dramat
Produkcja:Niemcy / Norwegia / Szwecja
Czas trwania:1:18

“O nie­skoń­czo­no­ści” wzbo­ga­ca fil­mo­wy do­ro­bek Roya An­ders­so­na o re­flek­sję na temat ludz­kie­go życia w całym jego pięk­nie i okru­cień­stwie, świet­no­ści i ba­nal­no­ści. Wę­dru­je­my tu jak we śnie, a nar­ra­tor pro­wa­dzi nas ni­czym Sze­he­re­za­da. Błahe chwi­le mają te same zna­cze­nie, co mo­men­ty hi­sto­rycz­ne. Para unosi się nad ogar­nię­tą wojną Ko­lo­nią; w dro­dze na przy­ję­cie uro­dzi­no­we oj­ciec za­trzy­mu­je się, by w desz­czu za­wią­zać córce sznu­ro­wa­dła; na­sto­lat­ki tań­czą przed ka­wiar­nią; po­ko­na­na armia zmie­rza do obozu je­niec­kie­go. Film “O nie­skoń­czo­no­ści” – będąc jed­no­cze­śnie odą i la­men­tem – pre­zen­tu­je ka­lej­do­skop tego, co ludz­kie, oraz nie­skoń­czo­ną hi­sto­rię wraż­li­wo­ści ist­nie­nia.

O nieskończoności