Kalendarium wydarzeń
Wtorek
16.11.2021 | 18:00

Najlepszy

Reżyser:Łukasz Palkowski
Scenariusz:Agatha Dominik / Maciej Karpiński
Gatunek:Biograficzny / Obyczajowy / Sportowy
Produkcja:Polska
Czas trwania:1:50

Za­pra­sza­my na spo­tka­nie “Kino z Ban­ko­wą” w ra­mach pro­jek­tu:
POD­NO­SZE­NIE KOM­PE­TEN­CJI – PRO­CES NA CAŁE ŻYCIE – kursy i szko­le­nia w ra­mach re­ali­za­cji trze­ciej misji Wy­dzia­łu Za­miej­sco­we­go w Cho­rzo­wie Wyż­szej Szko­ły Ban­ko­wej w Po­zna­niu
Czeka na Was pre­lek­cja eks­per­ta WSB, która wpro­wa­dzi do pro­ble­ma­ty­ki pre­zen­to­wa­ne­go filmu oraz pokaz fil­mo­wy.

Pre­lek­cja przed se­an­sem: dr Iwona Tyrna – Łojek, eks­pert­ka i wy­kła­dow­czy­ni WSB.
Temat: “Jak ra­dzić sobie z prze­ciw­no­ścia­mi, aby osią­gać za­ło­żo­ne cele”.

Film: “Naj­lep­szy”

Głów­nym bo­ha­te­rem filmu jest Polak, który za­chwy­cił świat, a który u nas, do dziś, po­zo­sta­je osobą prak­tycz­nie nie­zna­ną. To fa­scy­nu­ją­ca, pełna mor­der­cze­go wy­sił­ku, spek­ta­ku­lar­nych upad­ków i nie­zwy­kłej siły, hi­sto­ria in­spi­ro­wa­na ży­ciem Je­rze­go Gór­skie­go, który ukoń­czył bieg śmier­ci oraz usta­no­wił re­kord świa­ta w tria­th­lo­no­wych mi­strzo­stwach świa­ta, zdo­by­wa­jąc tytuł mi­strza na dy­stan­sie Do­uble Iron­man z cza­sem 24h:47min:46sek. Ten re­kord nie byłby jed­nak moż­li­wy, gdyby w jego życiu nie po­ja­wi­ły się dwie ko­bie­ty. Jedną stra­cił. Druga stała się in­spi­ra­cją, aby za­wal­czył o swoje życie.

WSTĘP BEZ­PŁAT­NY!

Wy­ma­ga­na re­je­stra­cja przez for­mu­larz, licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.

https://​www.​wsb.​pl/​chorzow/​aktualnosci/​zapraszamy-​do-​kina-​z-​bankowa-​najlepszy-​1611-​godzina-​1800-​kino-​roma-​w-​zabrzu

Najlepszy