Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
18.06.2021 | 19:20
Kino Roma

“Najlepsze lata”

Reżyseria:Gabriele Muccino
Scenariusz:Gabriele Muccino / Paolo Costella
Produkcja:Włoska
Czas trwania:2:09

Paolo, Giu­lio and Ric­car­do po­zna­ją się w Rzy­mie pod­czas ulicz­nych za­mie­szek w 1982 roku. Trój­ka ide­ali­stycz­nych i głod­nych życia na­sto­lat­ków staje się nie­roz­łącz­na, a nie­dłu­go póź­niej zgra­ny ter­cet do­peł­nia pięk­na zło­to­wło­sa Gemma, w któ­rej Paolo sza­leń­czo się za­ko­chu­je. Z bie­giem czasu życie we­ry­fi­ku­je ma­rze­nia bo­ha­te­rów, przy­no­si oso­bi­ste roz­cza­ro­wa­nia, krach ide­owy, za­wo­do­we fru­stra­cje. Jed­no­cze­śnie jed­nak ro­sną­ca sa­mo­świa­do­mość i doj­rza­łość po­zwa­la­ją czwór­ce przy­ja­ciół pod­jąć próby na­pra­wy znisz­czo­nych przez złe wy­bo­ry re­la­cji.

Najlepsze lata