Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
14.01.2022 | 16:00
Kino Roma

Na rauszu

Reżyseria :Thomas Vinterberg
Scenariusz :Tobias Lindholm / Thomas Vinterberg
Gatunek :Dramat / Komedia
Produkcja :Dania / Holandia / Szwecja
Obsada :Mads Mikkelsen , Thomas Bo Larsen , Magnus Millang
Czas trwania :1:55

Tho­mas Vin­ter­berg na­zy­wa swój naj­now­szy film – prze­bój fe­sti­wa­li w Can­nes, To­ron­to i San Se­ba­stián – po­chwa­łą życia, a nie picia. Tylko czy umie­my jesz­cze prze­ży­wać stany upo­je­nia bez pro­cen­tów? W po­stać głów­ne­go bo­ha­te­ra, Mar­ti­na, wcie­lił się z godną po­dzi­wu wraż­li­wo­ścią, cha­ry­zmą i em­pa­tią Mads Mik­kel­sen – i jest to bez wąt­pie­nia jeden z naj­lep­szych wy­stę­pów w jego ka­rie­rze. Mar­tin to na­uczy­ciel hi­sto­rii, mąż i oj­ciec dwoj­ga dzie­ci, a przede wszyst­kim męż­czy­zna na skra­ju za­ła­ma­nia ner­wo­we­go. Je­dy­nym le­kar­stwem na kry­zys wieku śred­nie­go, wy­pa­le­nie za­wo­do­we i pro­ble­my w związ­ku staje się dla niego al­ko­hol. Bie­rze bo­wiem udział w kum­pel­skim eks­pe­ry­men­cie – czte­rej na­uczy­cie­le spraw­dza­ją na sobie teo­rię, że czło­wiek ja­ko­by uro­dził się z nie­do­stat­kiem al­ko­ho­lu w or­ga­ni­zmie, który stale trze­ba uzu­peł­niać. I tym spo­so­bem kla­sycz­ny psy­cho­lo­gicz­ny dra­mat płyn­nie prze­cho­dzi w ko­me­dię, która za­ta­cza się nie­uchron­nie w stro­nę tra­gicz­ne­go kaca. W tym kok­taj­lu smut­ku, śmie­chu i no­stal­gii za utra­co­ną joie de vivre naj­mniej cho­dzi jed­nak o pi­jań­stwo, a naj­bar­dziej o bli­skość, któ­rej męż­czyź­ni nie umie­ją wziąć ani dać, więc jej uni­ka­ją – jakby była bez­al­ko­ho­lo­wym Ka­mi­ka­dze.

Na rauszu