Kalendarium wydarzeń
Kultura
Czwartek
30.09.2021 | 18:00
Kino Roma

“Mistrz”

Reżyseria:Maciej Barczewski
Scenariusz:Maciej Barczewski
Gatunek:Biograficzny / Dramat
Produkcja:Polska
Czas trwania:1:31

Film o le­gen­dar­nym pię­ścia­rzu z KL Au­schwitz in­spi­ro­wa­ny hi­sto­rią Ta­de­usza Pie­trzy­kow­skie­go, który pod­czas wojny wal­czył o życie na obo­zo­wych rin­gach. W rolę głów­ne­go bo­ha­te­ra wcie­la się Piotr Gło­wac­ki.
Akcja filmu roz­gry­wa się w po­cząt­ko­wym okre­sie funk­cjo­no­wa­nia obozu kon­cen­tra­cyj­ne­go Au­schwitz. Przed­wo­jen­ny mistrz War­sza­wy w wadze ko­gu­ciej Ta­de­usz „Teddy” Pie­trzy­kow­ski, tra­fił do niego w pierw­szym trans­por­cie w 1940 roku. Wię­zień 77, bo takim nu­me­rem zo­stał ozna­czo­ny, sto­czył pod­czas 3-let­nie­go po­by­tu kil­ka­dzie­siąt zwy­cię­skich po­je­dyn­ków na ringu, w któ­rych staw­ką było jego życie. Dla współ­więź­niów stał się sym­bo­lem na­dziei na prze­trwa­nie i po­ko­na­nie na­zi­stow­skie­go ter­ro­ru.

Mistrz