Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
02.07.2021 | 18:10
Kino Roma

“Lokal zamknięty”

Reżyseria:Krzysztof Jankowski
Scenariusz:Krzysztof Jankowski
Gatunek:Komedia
Produkcja:Polska
Czas trwania:1:17

Bart (Eryk Kulm Jr) i Nerd (Paweł Ko­ślik) mają świet­ny plan. Chcą wła­mać się do miesz­ka­nia sko­rum­po­wa­ne­go Po­li­ty­ka (Ja­nusz Cha­bior), który ukry­wa kasę z ła­pó­wek w lo­dów­ce. Dużą kasę! Droga do celu wie­dzie przez agen­cję to­wa­rzy­ską, więc pa­no­wie będą mu­sie­li użyć pod­stę­pu, żeby zre­ali­zo­wać swój plan. Na ich dro­dze po­ja­wia­ją się jed­nak nie­ocze­ki­wa­ne prze­ciw­no­ści. A to w lo­ka­lu zja­wia się stały klient – Po­li­cjant (Ma­te­usz Da­mięc­ki), a to Su­te­ner, żą­da­ją­cy za­pła­ty. Co gor­sza, nie­ugię­ty Pra­cow­nik Sa­ne­pi­du za­my­ka agen­cję na 10 dni, wraz z wszyst­ki­mi obec­ny­mi w niej klien­ta­mi. Łatwy i pro­sty plan za­czy­na się coraz bar­dziej kom­pli­ko­wać. Chęt­nych do kasy jest coraz wię­cej. Czy ten skok na forsę może za­koń­czyć się happy endem?

Lokal zamknięty