Kalendarium wydarzeń
Kultura
Wtorek
24.01.2023 | 16:20
Kino Roma

IO

Reżyseria:Jerzy Skolimowski
Scenariusz:Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska
Gatunek:Dramat
Produkcja:Polska, Włochy
Obsada:Sandra Drzymalska, Isabelle Huppert, Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kościukiewicz
Wersja:polskie napisy
Czas trwania:1:26
Nagrody:Can­nes  2022
zdo­by­te (1) Can­nes
Na­gro­da Jury – Naj­lep­szy film Jerzy Sko­li­mow­ski
2022 no­mi­na­cje (1) Can­nes
Złota Palma – Udział w kon­kur­sie głów­nym Jerzy Sko­li­mow­ski
Złote Lwy 2022
no­mi­na­cje (1) Złote Lwy
Złote Lwy – Udział w kon­kur­sie głów­nym Jerzy Sko­li­mow­ski Eu­ro­pej­ska Aka­de­mia Fil­mo­wa

zdo­by­te (1) Eu­ro­pej­ska Aka­de­mia Fil­mo­wa
Eu­ro­pej­ska Na­gro­da Fil­mo­wa (od 1997) – Naj­lep­szy eu­ro­pej­ski kom­po­zy­tor roku Paweł My­kie­tyn

2022
no­mi­na­cje (2) Eu­ro­pej­ska Aka­de­mia Fil­mo­wa
Eu­ro­pej­ska Na­gro­da Fil­mo­wa (od 1997) – Naj­lep­szy eu­ro­pej­ski re­ży­ser roku Jerzy Sko­li­mow­ski
Eu­ro­pej­ska Na­gro­da Fil­mo­wa (od 1997) – Naj­lep­szy eu­ro­pej­ski film roku wg uni­wer­sy­te­tów (EUFA) Jerzy Sko­li­mow­ski
Ener­ga­Ca­me­ri­ma­ge  2022
no­mi­na­cje (1) Ener­ga­Ca­me­ri­ma­ge
Po­ka­zy Spe­cjal­ne – Udział w sek­cji Jerzy Sko­li­mow­ski
Nowe Ho­ry­zon­ty 2022
no­mi­na­cje (1) Nowe Ho­ry­zon­ty
Sek­cja mBank Po­ka­zy Ga­lo­we – Udział w sek­cji Jerzy Sko­li­mow­ski
Ma­na­ki Bro­thers 2022
no­mi­na­cje (1) Ma­na­ki Bro­thers
Złota Ka­me­ra – Udział w kon­kur­sie głów­nym Mi­chał Dymek
MFF w Val­la­do­lid 2022
zdo­by­te (1) MFF w Val­la­do­lid
Na­gro­da In­dy­wi­du­al­na – Naj­lep­szy re­ży­ser Jerzy Sko­li­mow­ski

no­mi­na­cje (1) MFF w Val­la­do­lid
Złoty Kłos – Udział w kon­kur­sie głów­nym Jerzy Sko­li­mow­ski
Sto­wa­rzy­sze­nie No­wo­jor­skich Kry­ty­ków Fil­mo­wych

zdo­by­te (1) Sto­wa­rzy­sze­nie No­wo­jor­skich Kry­ty­ków Fil­mo­wych
NYFCC – Naj­lep­szy film za­gra­nicz­ny

Oglą­da­ny z per­spek­ty­wy zwie­rzę­cia, świat wy­da­je się ta­jem­ni­czą za­gad­ką. IO, szary osio­łek o me­lan­cho­lij­nych oczach, spo­ty­ka na swo­jej dro­dze ludzi do­brych i złych, do­świad­cza ra­do­ści i bólu. Jego losem rzą­dzi przy­pa­dek, który w se­kun­dę zmie­nia szczę­ście w roz­pacz, a smu­tek w nie­ocze­ki­wa­ną bło­gość. Ale IO ani na chwi­lę nie traci swo­jej nie­win­no­ści.

IO