Kalendarium wydarzeń
Kultura
Sobota
02.10.2021 | 18:00
Kino Roma

“Gwiazdy”

Reżyseria:Jan Kidawa-Błoński
Scenariusz:Jan Kidawa-Błoński / Jacek Kondracki
Gatunek:Biograficzny / Sportowy
Produkcja:Polska
Czas trwania:1:46

Po­sia­da­ją­cy pol­sko-nie­miec­kie ko­rze­nie Jan Banaś (Ma­te­usz Ko­ściu­kie­wicz) do­ra­sta na Ślą­sku. Od dzie­ciń­stwa jego naj­więk­szą pasją jest piłka, a naj­więk­szym ry­wa­lem… od­da­ny kum­pel Gin­ter (Se­ba­stian Fa­bi­jań­ski). Z cza­sem ry­wa­li­za­cja przy­ja­ciół prze­no­si się z po­dwór­ka na sta­dio­ny ślą­skich klu­bów – Po­lo­nii Bytom i Gór­ni­ka Za­brze. A to nie ko­niec ich zma­gań. Praw­dzi­we emo­cje za­czy­na­ją się, gdy w życiu gwiazd spor­tu po­ja­wi się pięk­na Mar­le­na (Ka­ro­li­na Szym­czak). Wal­czą­cy o jej wzglę­dy Jan i Gin­ter szyb­ko od­kry­wa­ją, że w grze o mi­łość nie obo­wią­zu­ją żadne prze­pi­sy. Kiedy cięż­ka kon­tu­zja koń­czy ka­rie­rę Gin­te­ra, a sa­me­go Ba­na­sia przy­bli­ża do skła­du “orłów Gór­skie­go”, bo­ha­ter staje przed trud­nym, ży­cio­wym wy­bo­rem. Staw­ką jego de­cy­zji bę­dzie udział w olim­pia­dzie i pił­kar­skich mi­strzo­stwach świa­ta.

Gwiazdy