Kalendarium wydarzeń
Kultura
Środa
16.06.2021 | 18:30
Kino Roma

“Dyskurs: Coś pięknego”

Reżyseria:Paolo Virzì
Scenariusz:Paolo Virzì , Francesco Piccolo, Francesco Bruni
Gatunek:Dramat/Komedia
Produkcja:Włoska
Czas trwania:122 min

Miej­ska Bi­blio­te­ka Pu­blicz­na w Za­brzu oraz Kino ROMA za­pra­sza­ją na spo­tka­nie w ra­mach Klubu fil­mo­wo-li­te­rac­kie­go DYS­KURS na pro­jek­cje filmu: “Coś pięk­ne­go” w re­ży­se­rii Paolo Virzì Li­vor­no na wło­skim wy­brze­żu, po­czą­tek lat 70. Pew­ne­go spo­koj­ne­go, let­nie­go wie­czo­ra Anna zo­sta­je wy­bra­na „Miss Mamma” w lo­kal­nym kon­kur­sie pięk­no­ści. Jed­nak nie staje się to dla niej po­cząt­kiem lep­sze­go życia, wręcz prze­ciw­nie. Jej mąż Mario w szale za­zdro­ści wy­rzu­cą ją i dwój­kę ich dzie­ci – Bruna i Va­le­rię – z miesz­ka­nia. Tak za­czy­na się pełna przy­gód ody­se­ja bo­ha­te­rów, która pro­wa­dzić bę­dzie od willi mi­lio­ne­rów i pla­nów fil­mo­wych, przez za­ple­cza skle­pów i ob­skur­ne klit­ki z po­wro­tem do ro­dzin­ne­go domu.

Barw­ną hi­sto­rię nie­zwy­kłej ro­dzi­ny po­zna­je­my po­przez wspo­mnie­nia jej człon­ków, któ­rzy po wielu la­tach roz­łą­ki spo­ty­ka­ją się po­now­nie, by od­kryć ta­jem­ni­ce z prze­szło­ści. “Coś pięk­ne­go”, to opo­wieść o sile ro­dzin­nych wię­zów i od­naj­dy­wa­niu ra­do­ści z życia, które choć po­tra­fi być bo­le­sne nigdy nie prze­sta­je być pięk­ne.

Obo­wią­zu­ją za­pi­sy pod nu­me­ra­mi te­le­fo­nu:
(32) 271 55 29 lub (32) 271 62 91

Pro­jek­cja or­ga­ni­zo­wa­na jest w ra­mach pro­jek­tu “Bella Ita­lia” do­fi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Mi­ni­stra Kul­tu­ry Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i Spor­tu po­cho­dzą­cych z Fun­du­szu Pro­mo­cji Kul­tu­ry.

Dyskurs: Coś pięknego