Kalendarium wydarzeń
Kultura
Piątek
08.10.2021 | 18:00
Kino Roma

“Dyskretny urok niebezpiecznych myśli”

Reżyseria:Emmanuel Mouret
Scenariusz:Emmanuel Mouret
Gatunek:Melodramat
Produkcja:Francja
Czas trwania:2:00

Daphné i Ma­xi­me dość nie­ocze­ki­wa­nie spo­ty­ka­ją się na uro­kli­wej fran­cu­skiej pro­win­cji. Bę­dą­ca w trze­cim mie­sią­cu ciąży ko­bie­ta wy­je­cha­ła tam ze swoim part­ne­rem François. Z kolei dla jego ku­zy­na Ma­xi­me’a to próba zła­pa­nia rów­no­wa­gi po bo­le­snym roz­sta­niu. Kiedy oka­zu­je się, że François musi na kilka dni wy­je­chać, bo­ha­te­ro­wie na­tych­miast znaj­du­ją wspól­ny język i zbli­ża­ją się do sie­bie. Dzie­lą pełne roz­cza­ro­wań i fru­stra­cji po­dob­ne związ­ko­we do­świad­cze­nia, które po­zna­je­my w serii re­tro­spek­cji. Szyb­ko oka­zu­je się, że gdy mowa jest o mi­ło­ści, nic nie jest tak pro­ste, jak mo­gło­by się wy­da­wać.

Dyskretny urok niebezpiecznych myśli