Kalendarium wydarzeń
Kultura
Wtorek
15.06.2021 | 16:00
Kino Roma

“Amatorzy”

Reżyser:Iwona Siekierzyńska
Scenariusz:Iwona Siekierzyńska
Gatunek:Fabularny
Produkcja:Polska
Czas trwania:1:35

Hi­sto­ria za­czy­na się w mo­men­cie, kiedy teatr Krzyś­ka “Biuro Rze­czy Oso­bi­stych” (two­rzo­ny przez nie­peł­no­spraw­nych in­te­lek­tu­al­nie ak­to­rów) wy­gry­wa fe­sti­wal. Na­gro­dą ufun­do­wa­ną przez za­wo­do­wy teatr jest moż­li­wość zre­ali­zo­wa­nia spek­ta­klu. Wiel­ka ra­dość, wiel­ka szan­sa, wiel­kie ocze­ki­wa­nia. Krzy­siek z ak­to­ra­mi wła­śnie pra­cu­ją nad nową sztu­ką Grek Zorba.

Wspa­nia­le by­ło­by wy­sta­wić ją na praw­dzi­wej sce­nie. Oka­zu­je się jed­nak, że dy­rek­tor te­atru ofe­ru­jąc im współ­pra­cę, sta­wia okre­ślo­ne wa­run­ki. Kiedy po­ja­wia się gwiaz­da – Wiki – ak­to­rzy Krzyś­ka są pod uro­kiem jej cha­ry­zmy. Pre­sja czasu, fa­scy­na­cja Wiki… Pre­mie­ra musi się odbyć, ale czy Krzy­siek bę­dzie z niej dumny?

Amatorzy