Projekt “Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Szyb Franciszek”

Nazwa Projektu:
“Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zabrzu przy ul. Szyb Franciszek”

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
25.06.2020 r.

Całkowita wartość projektu:
3 894 718,75 zł

Całkowite koszty kwalifikowane:
2 167 916,64 zł.

W tym wartość dofinansowania:
1 842 729,13 zł

Okres realizacji projektu:
2019-03-28 – 2023-06-30

Opis przedsięwzięcia:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.2. Gospodarka odpadami dla poddziałania: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT.

Projekt dotyczy budowy nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Zabrze przy ul. Szyb Franciszek. Celem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów (zwiększony udział unieszkodliwianych odpadów komunalnych i niebezpiecznych).

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedmiotowe przedsięwzięcie składać się będzie
z następujących elementów:
1) powierzchnie utwardzone PSZOK, a także utwardzenie z betonowej kostki brukowej z podbudową pod ruch pieszy,
2) rampa rozładunkowa prefabrykowana,
3) wiata o konstrukcji stalowej nad rampą rozładunkową,
4) salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym, kuchnią i magazynem (w formie kontenerowej),
5) pomieszczenie do magazynowania odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, przedmiotów do ponownego użycia, odpadów przeznaczonych do naprawy oraz warsztat – miejsce przygotowania odpadów do ponownego użycia,
6) boksy na odpady (m.in. szkło, opony, gruz betonowy i ceglany),
7) waga najazdowa,
8) gniazda segregacyjne wraz z utwardzeniem terenu,
9) infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje.

Korzyści ekonomiczno-społeczne z realizacji inwestycji:

  • poprawa wizerunku gminy jako dbającego o czyste środowisko,
  • przeciwdziałanie mieszaniu zbieranych selektywnie odpadów,
  • zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów,
  • zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych
  • zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk”.

Miasto