Efektywny i przychylny Urząd zgodnie z normą ISO 9001:2015

Kolejny raz w czerwcu 2019 roku podczas procesu I audytu nadzoru systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Zabrzu wdrożony system został oceniony w zakresie funkcjonowania zarządzania Klientem pod kątem stałego spełnienia wymagań określonych w normie ISO 9001:2015 przez audytorów akredytowanej jednostki certyfikującej Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Docenione zostały:

MOCNE STRONY ORGANIZACJI

1. Zaangażowanie kadry kierowniczej i pracowników w zarządzanie pro-jakościowe.

2. Konsekwentne wprowadzenie udoskonaleń w zakresie obsługi klientów i ich zadowolenia.

POZYTYWY STWIERDZONE W TRAKCIE BADAŃ AUDYTOWYCH:

1. Zaangażowanie Najwyższego Kierownictwa w osiąganiu wyznaczonych celów długo i krótkookresowych oraz skuteczne motywowanie pracowników do ich osiągania, co jest widoczne w efektach realizacji przyjętej Strategii Rozwoju Miasta.
2. Szeroka i skuteczna aktywność Prezydenta Miasta i Najwyższego Kierownictwa skierowana na komunikację z mieszkańcami, czego wymiernym efektem jest pozytywny wizerunek władz miasta w ocenie podmiotów stanowiących kontekst zewnętrzny organizacji m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, środowiska naukowego, turystów.
3. Dokonane zmiany dotyczące metod monitorowania procesu audytu wewnętrznego.
4. Zastosowanie systemu KZ (elektronicznego systemu wspomagania kontroli zarządczej i analizy ryzyka).
5. Doświadczenie w prowadzeniu procesów kontroli, co zmniejsza ryzyko odwołań od zaleceń pokontrolnych, a w konsekwencji przekłada się na dobre zarządzanie czasem i realizację wszystkich zaplanowanych kontroli.
6. Realizowane działania w zakresie nadzoru nad elektronarzędziami (ewidencje, wyniki sprawdzeń).
7. Duże doświadczenie w zakresie przepisów prawa osób realizujących procesy zamówień publicznych od strony formalnej, co daje wartość dodaną dla wszystkich procesów realizowanych w Urzędzie jako procesu pomocniczego.
8. Efektywne działania w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
9. Doskonałe rozumienie i znajomość organizowania i nadzorowania procesu inwestycyjnego, czego efektem jest terminowe oddawanie inwestycji przez wykonawców.
10. Metodyczne budowanie pro-klientowskiej świadomości pracowników poprzez system szkoleń.
11. Zespół realizujący procesy związane z ZZL o dużej świadomości potrzeb pracowników Urzędu na wielu poziomach, co sprzyja budowaniu właściwych zasad współżycia społecznego w organizacji.
12. Duża otwartość na korzystanie z doświadczeń innych organizacji, otwartość na zmiany i nowe wyzwania, co cechuje organizacje „uczące się” i dobrze zarządzające wiedzą.
13. Doskonalona metodyka planowania i realizacji planu audytów wewnętrznych oraz kompetencji audytorów. Audyty wewnętrzne przeprowadzane w oparciu o wcześniej ustalone i omówione kryteria oraz program audytu zwiększają odpowiedzialność i świadomość kadry zarządzającej oraz pracowników realizujących poszczególne etapy procesów.
14. Bardzo dobrze prowadzone zapisy w zakresie udokumentowanej informacji, prawidłowe monitorowanie procesów w cyklach pozwalających na szybką reakcję, jeśli zachodzi potrzeba zmiany w danym procesie.

Wyniki I audytu nadzoru systemu zarządzania jakością i szczególne aspekty jakości zarządzania w Urzędzie Miejskim w Zabrzu zostały przedstawione przez prezes Zarządu Polskiego Centrum Certyfikacji S.A Annę Wyroba na sesji Rady Miasta, która odbyła się 16 września 2019 roku.

Dla Mieszkańców