P0025

Przyjazne i bezpieczne centrum — rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Wyzwolenia oraz ul. Dworcową w Zabrzu

Rewitalizacja terenu – wewnętrznego placu pomiędzy ul. Wyzwolenia oraz ulicą Dworcową. Wykonanie odcinka chodnika z oświetleniem, odtworzenie zieleńca na skrzyżowaniu ciągów pieszych, umieszczenie budek lęgowych na otaczających teren drzewach.

Projekt złożony w ramach budżetu obywatelskiego „Zabrzański Budżet Obywatelski” — VII edycja (na rok 2021). Wniosek nr P0025.
Liczba głosów: 62.

Stan realizacji:

Założenie zadania
budżetowego
etap zrealizowany
Ogłoszenie konkursu
na wyłonienie projektanta
etap zrealizowany
Opracowanie projektu
budowlanego wraz z pozwoleniem
na budowę lub zgłoszeniem
robót budowlanych
etap zrealizowany
Ogłoszenie przetargu
na wykonawcę
w realizacji
Rozpoczęcie robótetap niezrealizowany
Zakończenie robótetap niezrealizowany
Eksploatacjaetap niezrealizowany

Informacja o realizacji:
Na 3 lutego 2022 r. zaplanowano otwarcie ofert na wykonanie zadania.

Informacja wg stanu na 31 stycznia 2022 r.


Maksymalna wartość projektu w tej puli (kategorii):
310 000,00 zł

Wartość projektu wg wniosku:
73 413,00 zł

Wartość po weryfikacji:
55 853,00 zł

Faktyczny koszt projektu:
Wartość zostanie podana po zakończeniu realizacji i dokonaniu płatności.

Kategoria projektu:
⇒ ochrona środowiska;
⇒ przestrzeń publiczna;
⇒ drogi / komunikacja

Nazwa dzielnicy:
Centrum Północ — dzielnica „duża”

Ulica, nr domu / skrzyżowanie ulic / ciąg ulic:
Teren między ul. Wyzwolenia i ul. Dworcową

Informacje uściślające lokalizację:
Lokalizacja obejmuje ciąg pieszy prowadzący przez wewnętrzny plac wyznaczony przez budynki znajdujące się przy ul. Wyzwolenia oraz ul. Dworcowej.

Numer działek ewidencyjnych:
Dz. nr 1253/120, IO – 247801_1.0012.7

Wydział / jednostka realizująca:
Wydział Infrastruktury Komunalnej

Symbol zadania budżetowego:
WI/IK/18/21


Zasięg oddziaływania projektu:
Projekt swoim zasięgiem obejmować będzie zarówno mieszkańców kamienic skupionych wokół placu jak i pozostałych mieszkańców miasta. Projektowany chodnik stanowi odcinek uczęszczanego ciągu komunikacji pieszej łączącego ścisłe centrum z dworcem autobusowym.

Szacunkowo określona ilość osób korzystających z projektu po jego realizacji (beneficjentów):
Powyżej 100 osób dziennie – osoby przemieszczające się między centrum miasta (Placem Wolności, ul. Wolności) a dworcem autobusowym.

Opis zasad publicznej dostępności efektów realizacji projektu, określenie proponowanego dysponenta efektów realizacji projektu (a w sytuacji kiedy uzasadnione — opis przebiegu realizacji projektu):
Zgodnie z założeniem projektu teren objęty działaniem jest ogólnodostępny. W chwili obecnej ciąg komunikacyjny pozwala najkrótszą drogą dostać się z dworca autobusowego do ul. Wolności (poprzez zagospodarowane przechodni dziedzińce w zwartej zabudowie śródmiejskiej).

Przewidywane cele do osiągnięcia:
— Uzupełnienie tkanki miejskiej poprzez wpisanie się w ideę adaptacji wewnętrznych dziedzińców śródmiejskich,
— poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania istniejącego ciągu komunikacyjnego (utwardzenie, oświetlenie),
— zwiększenie atrakcyjności terenu objętego działaniem (uporządkowanie klombu),
— likwidacja dzikiego przejazdu i dewastacji istniejącej zieleni (brak utwardzenia sprzyja dzikim przejazdom aut oraz parkowaniu na ciągu komunikacyjnym),
— podniesienie walorów estetycznych – poprawa wizerunku centrum miasta,
— rozwój terenów zielonych (zieleń zorganizowana, łatwiejsza w utrzymaniu),
— stworzenie enklawy dla wybranych gatunków ptaków (budki lęgowe).


Treść oceny wniosku:
W związku z prowadzoną regulacją stanu prawnego działki nr 1563/120 wnioskodawca dokonał zmiany zakresu projektu, tj. z pominięciem wykonania inwestycji na ww. działce ewidencyjnej. Zmniejszyło to wartość projektu do kwoty 55.853 zł.
Zakres prac budowlanych będzie obejmował jedynie teren działki nr 1253/120.


Uwagi formułowane podczas oceny zawarte są również w pliku. Zobacz plik


Wniosek:
Zobacz wniosek


Wróć do listy realizowanych projektów

Dla Mieszkańców