Głosowanie

Link do strony głosowania: https://zabrze.zetwibo.pl/


Celem głosowania jest wybór projektów do realizacji spośród tych, które mieszkańcy zgłosili w formie wniosków i które zostały pozytywnie zweryfikowane podczas oceny oraz w przypadku projektów pierwotnie niedopuszczonych do głosowania, złożono odwołanie i zostało ono pozytywnie rozpatrzone.

Uwaga!
Przetwarzanie danych osobowych bez zgody właściciela jest sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem.

Uwaga!
Artykuł 5a Ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że głosowanie w budżecie obywatelskim ma cechować się przymiotnikiem „bezpośrednie”. Oznacza to, że wyborcy w drodze osobistego głosowania – bez żadnego pośrednictwa – dokonują wyboru. Nie jest zatem legalne zbieranie list poparcia lub list z danymi osób, aby następnie te dane wprowadzać do systemu do głosowania.

Głosować można:

Głosować można na stronie głosowania (jeśli nie otworzy się strona, proszę wpisać w polu adresowym przeglądarki https://zabrze.zetwibo.pl).

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w obecnej edycji nie będzie punktów oferujących dostęp do komputerów w celu głosowania elektronicznego (były to głównie filie Miejskiej Biblioteki Publicznej).
Informujemy również, że papierowe karty do głosowania są dostępne w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 oraz Wolności 286. Pobrane tam karty należy wrzucać do wrzutni na dokumenty. Prosimy – w miarę możliwości – o korzystanie przede wszystkim z kanału informatycznego.

Aby zagłosować należy podać: datę urodzenia, imię, nazwisko i adres zamieszkania w Zabrzu. W celu potwierdzenia wyboru należy dodatkowo:
— w przypadku głosowania elektronicznego podać adres poczty elektronicznej (na który wysyłamy link, poprzez kliknięcie którego nastąpi dalsza część głosowania) lub numer telefonu w polskiej sieci telefoni komórkowej (na który wyślemy kod potwierdzający podobnie jak przy zlecaniu przelewów w bankowości internetowej),
— w przypadku głosowania poprzez papierową kartę do głosowania złożyć swój podpis.

Każdy mieszkaniec uprawniony do wzięcia udziału w głosowaniu może głosować raz, wskazując co najwyżej dwa projekty mieszkańców, przyznając każdemu z tych projektów punkt (po jednym projekcie dzielnicowym i ogólnomiejskim).

Głosowanie trwa od 15 października do 30 października 2020 r.

Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta Zabrze.

Informacja o udziale w głosowaniu przez osoby, które nie ukończyły 13 lat.
Osoby takie mają prawo do udziału w konsultacjach społecznych. Postępowanie przy głosowaniu będzie różniło się w zależności od formy głosowania.
W przypadku głosowania elektronicznego głosujący powinien, oprócz standardowych (wyżej wymienionych) danych, podać dane opiekuna prawnego.
W przypadku głosowania w punkcie stacjonarnym przy pomocy papierowej karty opiekun prawny powinien podać swoje dane oraz podpisać się.

Na jakie projekty mogę głosować?

Każdy mieszkaniec może wskazać maksymalnie dwa zadania: jedno ogólnomiejskie i jedno lokalne – dzielnicowe z dowolnie wybranej dzielnicy.
Z zadaniami można zapoznać się z zakładce „Ocena wniosków” (aby przejść do zakładki kliknij TUTAJ).

Dane osobowe

Pani / Pana udział w głosowaniu w budżecie obywatelskim / partycypacyjnym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Z klauzulą informacyjną w tym zakresie można zapoznać się w zakładce „Dane osobowe” (aby przejść do zakładki kliknij TUTAJ).


W przypadku problemów prosimy o kontakt:
— w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 tel. kontaktowy: 32 273 96 06

Dla Mieszkańców