Głosowanie

Głosowanie zostało zaplanowane na 30 września — 17 października 2022 r.

W tej zakładce zamieszczane będą informacje na temat głosowania w IX edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

Na jakie projekty będzie można głosować?

Każdy mieszkaniec w głosowaniu może wskazać maksymalnie dwa zadania: jedno ogólnomiejskie i jedno lokalne — dzielnicowe z dowolnie wybranej dzielnicy.

Z zadaniami będzie można zapoznać się z zakładce „Ocena wniosków” (aby przejść do zakładki kliknij TUTAJ).

Jak będą wskazywane projekty do realizacji w wyniku głosowania?

  1. Każdej dzielnicy oraz projektom ogólnomiejskim (czyli 21 dzielnic + pula ogólnomiejska = 22 pule) dedykowano określoną kwotę.
  2. W ramach puli projekty są porządkowane (sortowane) wg liczby głosów. W przypadku równej liczby głosów w puli przeprowadza się losowanie.
  3. Projekt, aby mógł zostać wskazany do wykonania wg poniższych zasad, musi uzyskać przynajmniej 50 głosów.
  4. Do realizacji kierowane są te projekty, które otrzymają najwięcej głosów aż do wyczerpania puli.
  5. Jeśli po wskazaniu zgodnie ze zdaniem poprzednim pozostaną dostępne środki, wówczas do realizacji kierowany jest następny projekt w kolejności, którego wartość dodana do poprzednich zaakceptowanych projektów nie przekroczy środków danej puli. Zasadę tę stosuje się aż do wyczerpania danej puli.
  6. Jeśli w puli pozostaną nierozdysponowane środki (bo nie ma wystarczającej liczby projektów lub zgodnie z powyższymi zapisami nie zostaną rozdysponowane wszystkie), wówczas są one sumowane i przeznacza się je na wskazanie do realizacji po jednym projekcie o najwyższej liczbie głosów dotychczas nie wskazanym do wykonania z jednostek pomocniczych o najwyższej frekwencji (liczba wskazań dzielnicy zamieszkania podczas głosowania do liczby mieszkańców dzielnicy). W przypadku wskazania w sposób określony w poprzednim zdaniu projektów z wszystkich możliwych jednostek pomocniczych, wskazuje się po jednym kolejnym niewskazanym projekcie z jednostek pomocniczych uszeregowanych w sposób określony w poprzednim zdaniu.
  7. Po powyższym weryfikuje się czy wybrane do wykonania projekty osiągnęły minimalną przewidzianą ustawą o samorządzie gminnym wartość. Jeżeli nie, dobiera się wg zasady opisanej w punkcie 5 kolejny projekt / kolejne projekty.

Dane osobowe

Pani / Pana udział w głosowaniu w budżecie obywatelskim wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Z klauzulą informacyjną w tym zakresie można zapoznać się w zakładce „Dane osobowe” (aby przejść do zakładki kliknij TUTAJ).

W przypadku problemów prosimy o kontakt: w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 tel. kontaktowy: 32 273 96 06.

Dla Mieszkańców