Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje dla obwodowych komisji wyborczych

Wysokość diety członków obwodowych komisji wyborczych:

 1. dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 900 zł;
 2. dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 800 zł;
 3. dla członków obwodowych komisji wyborczych – 700 zł.

Terminy Szkoleń:

4 kwietnia 2024 roku odbędą się szkolenia dla przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych.

Szkolenia odbędą się w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy  ul. Prof. Z. Religi 1, sala 115

Komisje nr OKW od nr 1 do 44, godz. szkolenia 15:00

Komisje nr OKW od nr 45 do 89, godz. szkolenia 17:00


27 marzec (środa) 

 • Członkowie komisji  nr OKW od 1 do 26,  godz. szkolenia 15:00-17:00
 • Członkowie komisji nr OKW od 27 do 52,  godz. szkolenia 18:00 – 20:00

28 marzec (czwartek)

 • Członkowie komisji nr OKW od nr 53 do 77, godz. szkolenia 12:00 – 14:00
 • Członkowie komisji nr OKW od nr 78 do 89, godz. szkolenia 15:00 – 17:00

Kandydatem na członka komisji może być osoba:

1. Posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

 • jest obywatelem polskim;
 • najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który: – najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Uwaga: Kandydatem na członka komisji nie może być:

 1. kandydat w wyborach;
 2. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 3. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 4. komisarz wyborczy;
 5. urzędnik wyborczy;
 6. mąż zaufania;
 7. obserwator społeczny;
 8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
  • małżonkiem,
  • wstępnym,
  • zstępnym,
  • rodzeństwem,
  • małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
  • osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
  • – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest
   dana obwodowa komisja wyborcza lub kandyduje na wójta w gminie, w której
   powołana jest ta komisja;
 9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Zgłaszanie kandydatów do obwodowej komisji wyborczej

Zgodnie z art. 182 § 2 Kodeksu wyborczego – obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych.

W związku z powyższym wyborca, który chce się zaangażować w pracę komisji wyborczej powinien w pierwszej kolejności zgłosić się do wybranego komitetu wyborczego.

Wykaz zarejestrowanych komitetów uczestniczących w wyborach samorządowych 2024 jest dostępny na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej

link: https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wykaz-zawiadomien-o-utworzeniu-komitetu-wyborczego-zlozonych-panstwowej-komisji-wyborczej-w-zwiazku–_-pp56446

oraz na stronie Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach

link: https://katowice.kbw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-samorzadowe-i-referenda-lokalne/wybory-samorzadowe-w-2024nbspr/informacje-ogolne/wykaz-komitetow-wyborczych-zgloszonych-komisarzom-wyborczym-w-katowicach-i-ii-i-iii

 Uwaga: Komitety mają pierwszeństwo w zgłaszaniu kandydatów.

Istnieje również możliwość zgłaszania swojej kandydatury do urzędnika wyborczego za pośrednictwem urzędu. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku jest to lista rezerwowa, z której kandydaci będą powołani przez Komisarza Wyborczego w Katowicach tylko w razie konieczności uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.

Zgłoszenia na listę rezerwową można składać urzędnikom wyborczym w Urzędzie Miasta w Zabrzu, ul. Religi 1, pokój 63.

Dla Mieszkańców