Zabrze przestrzenią rozwoju

Wybory samorządowe 2024

Przewóz osób z niepełnosprawnościami

W dniu głosowania istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych.

Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerami: 691 686 328 lub 502 208 320.  


Ujęcie w stałym obwodzie głosowania – informacja tel. (32) 37-33-494, 37-33-412

Ujęcie w stałym obwodzie obywatela polskiego następuje:
1) z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały;
2) na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania – w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli ich adres zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy.

Złożenie wniosku oraz wydanie decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania powoduje, że osoba jest wpisana na stałe do rejestru wyborców w Zabrzu i głosuje we wszystkich wyborach w naszym Mieście, chyba że złoży kolejny wniosek w innej gminie – wówczas jest automatycznie wykreślana z rejestru wyborców w Zabrzu.

Do rejestru można dopisać się przez cały rok.

Do wniosku dołącza się:

–  dowody potwierdzające, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym we wniosku adresem. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego na Wójcie, Burmistrzu, Prezydencie ciąży obowiązek sprawdzenia przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze danej gminy.

W związku z powyższym, jeżeli wnioskodawca nie posiada zameldowania na pobyt czasowy pod oznaczonym adresem powinien przedstawić tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania). W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada ww. dokumentu powinien przedstawić inne dowody potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Wniosek można złożyć:
1)  w formie papierowej – wyłącznie w Biurze Podawczym w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7 lub w Biurze Podawczym w budynku Urzędu przy ulicy Wolności 286 na Sali Obsługi Klienta stanowisko 24.
2)  w formie elektronicznej – opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Natomiast wszelkie informacje dotyczące rejestru wyborców można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 112 I piętro w poniedziałki w godz. 07:30 – 17:00, w pozostałe dni 07:30 – 15:30. Prezydent Miasta ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji dotyczącej ujęcia w stałym obwodzie głosowania.

Głosowanie przez pełnomocnika – informacja tel. (32) 37-33-448

Zamiar glosowania przez pełnomocnika może zgłosić osoba, która posiada czynne prawo wyborcze a ponadto:

 • ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • jest osobą pełnosprawną, ale w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat

Pełnomocnikiem może być osoba, która ma prawo wybierania. Taka osoba może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania:

Pełnomocnikiem nie może być

 • osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 • mąż zaufania,
 • obserwator społeczny,
 • osoba kandydująca w wyborach

Do wniosku dołącza się:

 1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać do dnia 29.03.2024 r. bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, pok.109 I piętro w godzinach od 07:30-15:30 od wtorku do piątku a w poniedziałki od 07:30 do 17:00 lub elektronicznie: 
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach prezydenta miasta, jeżeli będzie ono przeprowadzone. Natomiast wyborca, który nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, najpóźniej w 9 dniu przed dniem ponownego głosowania tj. do 12 kwietnia.


Głosować korespondencyjnie mogą:

 • wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,
 • wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, tj. do 5 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 2 kwietnia 2024 r. Wyborca, który rozpoczął podleganie kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 5 kwietnia 2024 r.

W przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może po dniu pierwszego głosowania zgłosić komisarzowi wyborczemu zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu, najpóźniej w 10 dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do 11 kwietnia.

Zgłoszenie może być dokonane:

 • ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pomocą usługi na platformie e-PUAP udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.,
 • telefonicznie w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego
  w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– nazwisko i imię (imiona),
– numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
– adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy 
– oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
– nr telefonu lub adres poczty elektronicznej,
– kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca  dołącza kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności).

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, pok.155, 40-032 Katowice
e-mail: katowice@kbw.gov.pl
numery telefonów: (32) 725 92 09

Dla Mieszkańców