Zabrze przestrzenią rozwoju

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Informacja!

Obwodowe Komisje Wyborcze od nr 1-77 oraz 84 w dniu wyborów 9 czerwca 2024 roku, rozpoczynają swoją pracę od godz. 6.00. Natomiast lokale wyborcze będą otwarte dla wyborców od godz. 7.00.

Obwodowe Komisje Wyborcze od nr 78-83 oraz 85-89 w dniu wyborów 9 czerwca 2024 roku, rozpoczynają swoją pracę od godz. 8.00. Natomiast lokale wyborcze będą otwarte dla wyborców od godz. 9.00.


W dniu głosowania istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokali obwodowych komisji wyborczych. Wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o kontakt telefoniczny pod numerami: 691 686 328 lub 502 208 320


Dopisanie do spisu – informacja tel. (32) 37-33-303/412

Wyborca, na jego pisemny wniosek lub przez profil zaufany wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 6 czerwca 2024 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

 1. właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
 2. w której czasowo przebywa.

We wniosku podaje się jakich wyborów wniosek dotyczy oraz wymienione niżej dane:

 1. nazwisko i imię (imiona),
 2. obywatelstwo,
 3. numer ewidencyjny PESEL,
 4. adres, pod którym wyborca czasowo przebywa w Zabrzu.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7, pok. 111 oraz w pok.112 w poniedziałek do godz. 17:00 od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, najpóźniej do dnia 6 czerwca 2024 r. lub drogą elektroniczną przez profil zaufany.


Głosować korespondencyjnie mogą:

 1. wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,
 3. wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 27 maja 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, tj. do 5 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 4 czerwca 2024 r.

Wyborca, który rozpoczął podleganie kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie wskazanym powyżej, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 7 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie może być dokonane:

 1. ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pomocą usługi na platformie e-PUAP udostępnionej na stronie internetowej gov.pl.,
 2. telefonicznie w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. nazwisko i imię (imiona),
 2. numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 3. adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,
 4. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
 5. nr telefonu lub adres poczty elektronicznej,
 6. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca  dołącza kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności).

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, pok.155, 40-032 Katowice
e-mail: katowice@kbw.gov.pl
numery telefonów: (32) 725 92 09.


Głosowanie przez pełnomocnika – informacja tel. (32) 37-33-448

Zamiar glosowania przez pełnomocnika może zgłosić osoba, która posiada czynne prawo wyborcze, a ponadto:

 1. ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 2. jest osobą, która w dniu głosowania będzie mieć ukończone 60 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba, która ma prawo wybierania. Taka osoba może przyjąć pełnomocnictwo do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być

 1. osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
 2. mąż zaufania,
 3. obserwator społeczny,
 4. osoba kandydująca w wyborach.

Do wniosku dołącza się:

 1. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
 2. pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać do dnia 31.05.2024 r. bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7, pok.109 I piętro w godzinach od 07:30-15:30 od wtorku do piątku

a w poniedziałki od 07:30 do 17:00 lub elektronicznie: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-przez-pelnomocnika.


Zaświadczenie o prawie do głosowania– informacja tel. (32) 37-33-411

Zaświadczenie o prawie do głosowania może wydać dowolny urząd gminy, do którego uda się wyborca.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano PESEL wyborcy.

WAŻNE:
Wyborca, który odebrał zaświadczenie o prawie do głosowania zostaje skreślony ze spisu wyborców.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek można złożyć w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu ul. Wolności 286, Sala Obsługi Klienta – stanowisko 22 i 23 w poniedziałki w godz. 7:30 – 16:45, w pozostałe dni w godz. 7:30 – 15:15 najpóźniej do dnia 6 czerwca 2024 r. do godz. 15:15.


Ujęcie w stałym obwodzie głosowania – informacja tel. (32) 37-33-494

Ujęcie w stałym obwodzie obywatela polskiego następuje:

1) z urzędu – w przypadku osób zameldowanych na obszarze gminy na pobyt stały;

2) na wniosek wyborcy złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania – w przypadku osób stale zamieszkujących na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkujących na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli ich adres zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkujących przebywających stale na obszarze gminy.

Złożenie wniosku oraz wydanie decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania powoduje, że osoba jest wpisana na stałe do rejestru wyborców w Zabrzu i głosuje we wszystkich wyborach w naszym Mieście chyba, że złoży kolejny wniosek w innej gminie – wówczas  jest automatycznie wykreślana z rejestru wyborców w Zabrzu.

Do rejestru można dopisać się przez cały rok.

Do wniosku dołącza się:
–  dowody potwierdzające, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym we wniosku adresem. Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego na Wójcie, Burmistrzu, Prezydencie ciąży obowiązek sprawdzenia przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze danej gminy.
W związku z powyższym, jeżeli wnioskodawca nie posiada zameldowania na pobyt czasowy pod oznaczonym adresem powinien przedstawić tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania).

W przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada w/w dokumentu powinien przedstawić inne dowody potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Wniosek można złożyć:

 1. w formie papierowej – wyłącznie w Biurze Podawczym w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ulicy Powstańców Śląskich 5-7 lub w Biurze Podawczym w budynku Urzędu przy ulicy Wolności 286 na Sali Obsługi Klienta stanowisko 24.
 2. w formie elektronicznej – opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Natomiast wszelkie informacje dotyczące rejestru wyborców można uzyskać w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 112 I piętro w poniedziałki w godz. 07:30 – 17:00, w pozostałe dni 07:30 – 15:30.

Prezydent Miasta ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji dotyczącej ujęcia w stałym obwodzie głosowania.

Dla Mieszkańców